ФАРМАКОМ
научно-практический журнал * Харьков

PHARMACOM * THE SCIENTIFIC & PRACTICAL JOURNAL ON DRUGS * KHARKOV


ГП «Государственный научный центр лекарственных средств»
ГП «Научно-экспертный фармакопейный центр»

на главную страницу

назад в архив

№ 1 2009 г.

 


УДК 615.11

Котов А.Г.

Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» 5

Дослідження з розробки та введення монографій на лікарську рослинну сировину до Державної Фармакопеї України

Узагальнено дані з розробки та введення 20 монографій на ЛРС до ДФУ 1.2. Показано, що на даному етапі створення нормативної бази для ЛРС в Україні необхідно дотримуватися досвіду ЄФ у частині структури документа, при розробці методик використовувати достовірні й уніфіковані методи контролю якості. Проте, необхідно використовувати і досвід Гф хI, і враховувати сучасний стан вирощування, збирання, сушіння ЛРС в Україні. Запропоновано алгоритм розробки, що дозволить оцінити необхідний і додатковий об’єми виконуваних робіт для створення монографії на ЛРС, відповідної сучасним вимогам. 5

Резюме

Котов А.Г.

Исследования по разработке и введению монографий на лекарственное растительное сырье в Государственную Фармакопею Украины

Обобщены данные по разработке и введению 20 монографий на ЛРС в ДФУ 1.2. Показано, что на данном этапе создания нормативной базы для ЛРС в Украине необходимо придерживаться опыта ЕФ в части структуры документа, при разработке методик использовать достоверные и унифицированные методы контроля качества. Однако, необходимо использовать и опыт ГФ ХI, и учитывать современное состояние выращивания, сбора, сушки ЛРС в Украине. Предложен алгоритм разработки, который позволит оценить необходимый и дополнительный объемы выполняемых работ для создания монографии на ЛРС, соответствующей современным требованиям.

Summary

Kotov A.G.

Study of development and introduction of monographs on herbal drugs into the State Pharmacopoeia of Ukraine

Data of development and introduction of 20 monographs on herbal drug to SPU 1.2 were summarized. It was shown that at this stage of the development of normative base on herbal drugs in Ukraine was necessary to follow an experience of EP in the part of document’s structure, at the development to use reliable and standardizated methods of quality control. Though, it was necessary also to use an experience of SP XI and modern state of cultivation, collection, drying of herbal drug in Ukraine. An algorithm of the development, which allowed to estimate required and additional volumes of carried out works for the development of the monograph on herbal drug according modern requirements, was proposed.


УДК 543.544:544.77

Куликов А.Ю., Галат М.Н., Бойченко А.П.

Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств» Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Оптимизация разделения флавоноидов с иcпользованием метода мицеллярной жидкостной хроматографии

Проведено разделение ряда флавоноидов методом мицеллярной жидкостной хроматографии (МЖХ) в изократическом режиме. Для оптимизации состава подвижной фазы был применен хемометрический подход, и было показано, что оптимальное разделение 14 флавоноидов методом МЖХ проходит с использованием мицеллярной подвижной фазы состава: 0.015 моль/л додецилсульфата натрия в смеси 1-пропанол – фосфатный буферный раствор рН 6.86 – вода (30:200:770). Разработанная методика разделения флавоноидов была использована для количественного определения флавоноидов (лютеолин-7-О-глюкозида и апигенин-7-О-глюкозида) в растительном лекарственном сырье – цветках ромашки лекарственной (Chamomilla recutita (L.) Rauschert).

Резюме

Куликів А.Ю., Галат М.М., Бойченко О.П.

Оптимізація розділення флавоноїдів із використанням методу міцелярної рідинної хроматографії

Проведено розділення ряду флавоноїдів методом міцелярної рідинної хроматографії (МРХ) в ізократичному режимі. Для оптимізації складу рухомої фази був застосований хемометрический підхід, і було показано, що оптимальне розділення 14 флавоноїдів методом МРХ проходить із використанням міцелярної рухомої фази складу: 0.015 моль/л додецилсульфату натрію у суміші 1-пропанол - фосфатний буферний розчин рН 6.86 - вода (30:200:770). Розроблену методику розділення флавоноїдів було використано для кількісного визначення флавоноїдів (лютеолин-7-О-глюкозиду й апігенін-7-О-глюкозиду) у рослинній лікарській сировині — квітках ромашки лікарської (Chamomilla recutita (L.) Rauschert).

Summary

Kulikov A.Yu., Galat M.N., Boychenko A.P.

Optimization of the separating of flavonoids with the use of micellar liquid chromatography

The separation of a number of flavonoids with the use of micellar liquid chromatography (MLC) in isocratic conditions was conducted. For the optimization of mobile phase has been used chemometric approach and has been shown that optimal separation of 14 flavonoids with the use of MLC took place with the use of micellar mobile phase with the content of 0.015 mol/l sodium dodecyl sulfate in the mixture 1-propanol – phosphate buffer solution pH 6.86 – water (30:200:770). Developed method of the separation of flavonoids was used for the assay of flavonoids (luteoline-7-O-glucoside and apigenine-7-O-glucoside) in herbal drug — flowers of Chamomilla recutita (L.) Rauschert.


УДК 635.356:543.544:547.491.4

Ханін В.А., Владимирова І.М., Кисличенко В.С.

Національний фармацевтичний університет

Вивчення біологічно активних речовин брокколі методом хромато-мас-спектрометрії

Методом газової хромато-мас-спектрометрії у траві капусти брокколі ідентифіковано та встановлено структуру 8 сполук, із яких — 1 меркаптосполука, 1 похідне індолу, 1 похідне сесквітерпеноїду типу гвайану, 1 похідне аліфатичної кислоти та 4 алкілізотіоціанати; у біологічно активній рідині брокколі — 1 похідне індолу та 6 сірковмісних сполук, із яких — 1 меркаптосполука та 5 ізотіоціанатів: 4 алкілізотіоціанати та 1 арілізотіоціанат.

Резюме

Ханин В.А., Владимирова И.Н., Кисличенко В.С.

Изучение биологически активных веществ брокколи методом хромато-масс-спектрометрии

Методом газовой хромато-масс-спекрометрии в траве капусты брокколи идентифицированы и установлена структура 8 веществ, из которых - 1 меркаптосоединение, 1 производное индола, 1 производное сесквитерпеноида типа гваяна, 1 производное алифатической кислоты и 4 алкилизотиоцианата; в биологически активной жидкости брокколи – 1 производное индола и 6 серосодержащих соединений, из которых - 1 меркаптосоединение и 5 изотиоцианатов: 4 алкилизотиоцианата и 1 арилизотиоцианат.

Summary

Khanin V.A., Vladimirova I.N., Kislichenko V.S.

Study of biologically active substances of broccoli with the use of chromatography-mass spectrometry

With the use of chromatography-mass spectrometry in broccoli herb have been identified and determined structures of 8 compounds: 1 was mercapto compound, 1 was indol derivative, 1 was derivative of seskviterpenoid of gvayan type, 1 was derivative of aliphatic acid and 4 were alkylisothiocyanates; in broccoli biologically active liquid have been identified and determined 1 indol derivative and 6 sulfur compoumds: 1 was mercapto compound and 5 were arylisothiocyanates (4 were alkylisothiocyanates and 1 was arylisothiocyanates).


УДК 543.544.45:582.949.27

Попова Н.В., Литвиненко В.И.

Национальный фармацевтический университет

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Анализ эфирного масла мелиссы лекарственной

Приведен литературный обзор изучения компонентного состава и количественного содержании эфирного масла мелиссы. Проанализованы различные серии эфирного масла мелиссы (метод ТСХ). Анализ методом газовой хроматографии показал, что эфирное масло мелиссы содержит 22 компонента, основными из которых являются цитронеллаль, гераниол и цитронеллол.

Резюме

Попова Н.В., Литвиненко В.І.

Аналіз ефірної олії меліси лікарської

Наведено літературний огляд кількісного вмісту та компонентного складу ефірної олії меліси. Проаналізовано різні серії ефірної олії меліси (метод ТШХ). Аналіз методом газової хроматографії показав, що ефірна олія містить 22 компонента, основними з яких є цитронелаль, гераніол і цитронелол.

Summary

Popova N.V., Lіtvіnenko V.I

Analysіs of Melіssa offіcіnalіs L. essential oil

A revіew of composition of lemon balm essential oil study was given. TLC analysis of essential oil of melissa of different series were conducted. HPLC of the melissa essential oil showed the content of 22 terpenoids, the dominant of which were citronellal, geraniol, citronellol.


УДК 582.972.3:547.466

Ільїна Т.В., Горяча О.В., Ковальова А.М., Андрусенко О.В., Комісаренко А.М.

Національний фармацевтичний університет

Амінокислотний склад кореневищ із коренями та трави Galium verum L.

Вивчено якісний склад суми амінокислот у кореневищах із коренями і траві Galium verum L. Виявлено 15 амінокислот, у тому числі 9 незамінних. Встановлено, що вміст суми амінокислот у кореневищах із коренями становить 6.426 %, у траві – 5.433 %. Домінуючими амінокислотами у кореневищах із коренями та траві Galium verum L. є глутамінова кислота, лейцин, аспарагінова кислота, аланін і валін.

Резюме

Ильина Т.В., Горячая О.В., Ковалева А.М., Андрусенко А.В., Комиссаренко А.Н.

Аминокислотный состав корневищ с корнями и травы подмаренника настоящего

Изучен качественный состав суммы аминокислот в корневищах с корнями и траве подмаренника настоящего (Galium verum L.). Обнаружено 15 аминокислот, в том числе 9 незаменимых. Установлено, что содержание суммы аминокислот в корневищах с корнями составляет 6.426 %, в траве — 5.433 %. Доминирующими аминокислотами в корневищах с корнями и траве подмаренника настоящего являются глутаминовая кислота, лейцин, аспарагиновая кислота, аланин и валин.

Summary

Ilyina T.V., Goryachaya O.V., Kovalyovа А.М., Andrusenko O.V., Komisarenko A.M.

Aminoacid composition of rhizomes and roots of Galium verum L.

The composition of the sum of aminoacids in rhizomes and roots of Galium verum L. was studied. 15 aminoacids, including 9 essential, were revealed. It was determined that the content of the sum of aminoacids in rhizomes and roots was 6.426 %, in herb was 5.433 %. Dominant aminoacids in rhizomes and roots and in herb of Galium verum L. were glutamic acid, leucine, aspartic acid, alanine and valine.


УДК 577.112.3:577.118:581.446.2:582.579.2 45

Затильнікова О.О., Ковальов С.В.

Національний фармацевтичний університет

Вивчення амінокислотного та мінерального складу підземних органів Iris pseudacorus L.

Представлено результати вивчення якісного та кількісного складу амінокислот у кореневищах із коренями Iris pseudacorus L. Встановлено наявність 17 вільних амінокислот, 9 із яких є незамінними. У результаті дослідження елементного складу кореневищ із коренями відмічено високий вміст калію, кальцію, магнію, натрію, фосфору та заліза.

Резюме

Затыльникова О. А., Ковалев С. В.

Изучение аминокислотного и минерального состава подземных органов Iris pseudacorus L.

Представлены результаты изучения качественного и количественного состава аминокислот в кореневищах с корнями Iris pseudacorus L. Установлено наличие 17 свободных аминокислот, 9 из которых являются незаменимыми. В результате изучения элементного состава корневищ с корнями отмечено высокое содержание калия, кальция, магния, натрия, фосфора и железа.

Summary

Zatylnicova O.A., Kovalev S.V.

Study of amino acids and mineral composition of the underground organs of Iris pseudacorus L.

Data of the study of gualitative and guantative composition of amino acids of rhizomes and roots of Iris pseudacorus L. The presentce of seventeen free amino acids, nine of which are essential, was established. At the result of the study of rhizomes and roots elemental composition, the high content of potassium, calcium, magnesium, natrium, phosphorus and ferrum was established.


УДК 615.322:577.112.3:615.451.16:582.948.25

Лобурцова М.С., Гонтова Т.М., Хворост О.П.

Національний фармацевтичний університет

Амінокислотний склад сировини та густих екстрактів Pulmonaria obscura Dumort.

Визначено якісний та кількісний амінокислотний склад трави та підземних органів медунки темної (Pulmonaria obscura Dumort.) та густих екстрактів із цих видів сировини. Виявлено наявність 17 амінокислот. Домінуючими є глутамінова та аспарагінова кислоти.

Резюме

Лобурцова М.С., Гонтовая Т.Н., Хворост О.П.

Аминокислотный состав сырья и густых экстрактов Pulmonaria obscura Dumort.

Проведено определение качественного состава и количественного содержания аминокислот в траве и подземных органах медуницы темной (Pulmonaria obscura Dumort.) и густых экстрактах из данных видов сырья. Выявлено 17 аминокислот. Доминирующими аминокислотами во всех изученных объектах являются глутаминовая и аспарагиновая кислоты.

Summary

Loburtsova M.S., Gontovaya T.N. Khvorost O.P.

Amino acid composition of the herbal drug and soft extracts of Pulmonaria obscura Dumort.

Qualitative and quantitative amino acid content in herb and underground organs of Pulmonaria obscura Dumort. and soft extracts of these kinds of herbal drug have been determined. A presence of 17 amino acids was found. The main amino acids were glutamic and aspartic acids.


УДК 615.26:578.81

Ткач М.М., Стрельников Л.С., Ткачова О.В., Кабачний Г.І.

Національний фармацевтичний університет

Вивчення специфічної активності та гострої токсичності нової лікарської форми з бактеріофагом стафілококовим в умовах in vitro та in vivo

Експериментально вивчено специфічну активність і гостру токсичність нового лікарського засобу у вигляді гелю з бактеріофагом стафілококовим. В умовах in vitro встановлено, що досліджуваний препарат не поступався за антимікробною активністю відомому препарату порівняння — розчину бактеріофага стафілокового. В умовах in vivo гель із бактеріофагом стафілококовим за динамікою тензіометричних і мікробіологічних показників на моделі гнійних ран у мишей, спричинених стафілококовою інфекцією, виявив лікувальний ефект, що перевищив ефект бактеріофага стафілококового у вигляді розчину. Дослідження гострої токсичності при одноразовому нашкірному нанесенні гелю у трьох дозах показало відсутність токсичної дії випробовуваного препарату.

Резюме

Ткач М.Н., Стрельников Л.С., Ткачева О.В., Кабачный Г.И.

Изучение специфической активности и острой токсичности новой лекарственной формы с бактериофагом стафилококковым в условиях in vitro и in vivo

Экспериментально изучена специфическая активность и острая токсичность нового лекарственного средства в виде геля с бактериофагом стафилококковым. В условиях in vitro установлено, что исследуемый препарат не уступал по антимикробной активности известному препарату сравнения – раствору бактериофага стафилококкового. В условиях in vivo гель с бактериофагом стафилококковым по динамике тензиометрических и микробиологических показателей на модели гнойных ран у мышей, вызванных стафилококковой инфекцией, проявил лечебный эффект, превышающий эффект бактериофага стафилококкового в виде раствора. Исследование острой токсичности при одноразовом накожном нанесении геля в трех дозах показало отсутствие токсического действия исследуемого препарата.

Summary

Tkach M.M., Strelnikov L.C., Tkacheva O.V., Kabachniy G.I

Study of specific activity and acute toxicity of new dosage form with bacteriophages staphylococcus in vitro and in vivo

Specific activity and acute toxicity of new drug as gel with bacteriophages staphylococcus were experimentally studied. In the conditions of in vitro was determined that the studied preparation did not yield by antimicrobial activity to known preparation of comparison – solution of bacteriophages staphylococcus. In the conditions in vivo gel with bacteriophages staphylococcus by tensiometric and microbiological indices at the model of septic wounds of mice, caused by staphylococcus infection, had therapeutic effect, which exceeded effect of bacteriophages staphylococcus in the solution form. A study of acute toxicity at singl skin application in three doses showed an absence of toxic effect of studied preparation.


УДК 615.368:615.331:579

Калюжная О.С., Стрельников Л.С., Стрілець О.П.

Національний фармацевтичний університет

Мікробіологічне обгрунтування створення пробіотичного препарату для профілактики та лікування вагінальних дисбіозів

За антагоністичними властивостями пробіотичних штамів у змішаній культурі підібране оптимальне для створення пробіотичного препарату співвідношення штамів L. plantarum 8А-Р3 та B. bifidum I (1:1). Доведено, що молочна кислота забезпечує життєздатність клітин штамів, що досліджуються, та не знижує їх антагоністичні властивості. Отримані дані дають змогу стверджувати про перспективність створення комплексного пробіотичного препарату, що містить штами L. plantarum 8А-Р3 та B. bifidum I (1:1) та молочну кислоту у концентрації, що є нижчою ніж її мінімальна бактерицидна концентрація (МБК) до досліджуваних культур, для профілактики та лікування вагінальних дисбіозів.

Резюме

Калюжная О.С., Стрельников Л.С., Стрилец О.П.

Микробиологическое обоснование создания пробиотического препарата для профилактики и лечения вагинальных дисбиозов

По антагонистическим свойствам пробиотических штаммов в смешанной культуре подобрано оптимальное для создания пробиотического препарата соотношение штаммов L. plantarum 8А-Р3 и B. bifidum I (1:1). Доказано, что молочная кислота обеспечивает жизнеспособность клеток исследуемых штаммов и повышает их антагонистические свойства. Полученные данные дают возможность говорить о перспективности создания комплексного пробиотического препарата, содержащего штаммы L. plantarum 8А-Р3 и B. bifidum I (1:1) и молочную кислоту в концентрации ниже чем ее МБК к исследуемым штаммам для профилактики и лечения вагинальных дисбиозов.

Summary

Kalyuzhnaya O.S., Strelnikov L.S., Strilets O.P.

Microbiological foundation of the development of probiotic preparation for the prevention and treatment of vaginal dysbacteriosis

According antagonistic properties of probiotic strains in mixed culture was selected optimal for the development of probiotic preparation the ratio of strains L. plantarum 8A-P3 and B. bifidum I (1:1). It was established that lactic acid provided viability of studied strains cells and did not reduced their antagonistic properties. Obtained data gave an opportunity to claim the availability of the development of complex probiotic preparation with strains L. plantarum 8A-P3 and B. bifidum I (1:1) strains and lactic acid in the concentration, which has been lower than its minimum bactericidal concentration against to studied cultures, for the prevention and treatment of vaginal dysbacteriosis.


УДК 615.015.32:615.11(477)

Бовтенко В.А., Е.П. Безуглая Е.П., Ляпунов Н.А., Столпер Ю.М.

Государственно предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Валидация методик анализа препарата «Сальбутамол, ингаляция под давлением, 100 мкг/доза»

Рассмотрена фармакопейная методика определения примесей методом ВЭЖХ в субстанции сальбутамола сульфата и показаны ее особенности при использовании разных хроматографических колонок. Для анализа препарата «Сальбутамол, ингаляция под давлением, 100 мкг/доза» использована фармакопейная методика количественного определения сальбутамола сульфата методом ВЭЖХ и проведена ее валидация по следующим характеристикам: специфичность, правильность, прецизионность, линейность, диапазон применения. На основании расчета полной неопределенности показано, что методика соответствует критериям пригодности для количественного определения сальбутамола сульфата в препарате и будет давать корректные результаты в других лабораториях. Валидированная методика количественного определения сальбутамола применена при испытаниях «Доза мелкодисперсных частиц», «Однородность дозы» и «Количественное определение». Показано соответствие разработанного препарата фармакопейным требованиям по этим показателям. Для определения неспецифических примесей и примеси сальбутамола кетона методом ВЭЖХ в препарате использованы две соответствующие фармакопейные методики и проведена их валидация по характеристикам специфичность и предел обнаружения.

Резюме

Бовтенко В.О., Безугла О.П., Ляпунов М.О., Столпер Ю.М.

Валідація методик аналізу препарату «Сальбутамол, інгаляція під тиском, 100 мкг/доза»

Розглянуто фармакопейну методику визначення домішок методом ВЕРХ у субстанції сальбутамолу сульфату та показано її особливості при використанні різних хроматографічних колонок. Для аналізу препарату «Сальбутамол, інгаляція під тиском, 100 мкг/доза» використано фармакопейну методику кількісного визначення сальбутамолу сульфату методом ВЕРХ і проведено її валідацію за характеристиками специфічність, правильність, прецизійність, лінійність, діапазон застосування. На підставі розрахунку повної невизначеності показано, що методика відповідає критеріям придатності для кількісного визначення сальбутамолу сульфату у препараті і даватиме коректні результати в інших лабораторіях. Валідована методика кількісного визначення сальбутамолу застосована при випробуваннях «Доза дрібнодисперсних часток», «Однорідність дози» і «Кількісне визначення». Показано відповідність розробленого препарату фармакопейним вимогам за цими показниками. Для визначення неспецифічних домішок і домішки сальбутамолу кетону методом ВЕРХ у препараті використано дві відповідні фармакопейні методики і проведено їх валідацію за характеристиками специфічність і межа виявлення.

Summary

Bovtenko V.A., Bezuglaya E.P., Lyapunov N.A., Stolper Yu.M.

Validation of methods of an analysis of the preparation Salbutamol inhalation under pressure 100 mkg/dose

Pharmacopoeic methods of the determination of impurities by HPLC in salbutamol sulphate substance were examined and its characteristics at the use with different chromatographic columns was shown. For the analysis of the preparation Salbutamol inhalation under pressure 100 mkg/dose pharmacopoeic method of the assay of salbutamol sulphate by HPLC was used and its validation by such indices: specificity, accuracy, precision, linearity, range of the use was conducted. Under calculations of complete uncertainty was shown that the method conform to criterion of availability for the assay of salbutamol sulphate in the preparation and will give correct data in other laboratories. Validated method of the assay of salbutamole at the test «Dose of fine particles», «Uniformity of dose» and «Assay» was used. A conformity of developed preparation to pharmacopoeic requirements according those indices was shown. For the determination of nonspecified impurities and an impurity of salbutamol ketone by HPLC in preparation two corresponding pharmacopoeic methods were used and their validation under the indices specificity and threshold of detectability was conducted.


УДК 615.23:615.07

Степаненко С.В., Чуєшов В.І., Ханін В.А.

Національний фармацевтичний університет

Розробка методик кількісного визначення діючих речовин у складі комплексного препарату пульмонологічного призначення

Розроблено оригінальну ВЕРХ методику кількісного визначення амброксолу гідрохлориду, кетотифену гідрофумарату та теоброміну на октадецилсилільних сорбентах за умови їх спільної присутності у препараті. Проведено стандартизацію умов хроматографічного розділення амброксолу гідрохлориду, кетотифену гідрофумарату та теоброміну у зразках препарату. Встановлено вимоги щодо придатності хроматографічної системи. Підтверджено придатність фармакопейної методики кількісного визначення гліциризинової кислоти для контролю вмісту екстракту кореня солодки у препараті.

Резюме

Степаненко С.В., Чуешов В.И., Ханин В.А.

Разработка методик количественного определения действующих веществ в составе комплексного препарата пульмонологического назначения

Разработана оригинальная ВЭЖХ методика количественного определения амброксола гидрохлорида, кетотифена гидрофумарата и теобромина на октадецилсилильных сорбентах при их совместном присутствии в препарате. Проведена стандартизация условий хроматографического разделения амброксола гидрохлорида, кетотифена гидрофумарата и теобромина в образцах препарата. Установлены требования к пригодности хроматографической системы. Подтверждена пригодность фармакопейной методики количественного определения глицирризиновой кислоты для контроля содержания экстракта корня солодки в препарате.

Summary

Stepanenko S.V., Chueshov V.I., Khanin V.A.

Development of methods of an assay of active substances in a composition of complex pulmonological preparation

Original HPLC method of an assay of ambroxol hydrochloride, ketotifen hydrogen fumarat fumarate and theobromine on octadecylsilyl sorbents subject to their combined presence in preparation was developed. A standardization of conditions of chromatographic separation of ambroxol hydrochloride, ketotifene hydrogen fumarate and theobromine in samples of preparation was conducted. A suitability of pharmacopoeia method of the assay of glycyrrhizic acid at the control of the content of an extract of liquorice root in preparation was confirmed.


УДК 615.453:615.014.21:66.047

Ковалевська І.В., Рубан О.А., Чернов А.М.

Національний фармацевтичний університет

Визначення параметрів режиму сушіння гранул із рослинними екстрактами в комбінації із синтетичними речовинами

Наведено результати зі встановлення параметрів процесу сушіння грануляту для інкапсулювання із використанням математичного моделювання. Розрахунки проводилися за допомогою математичного пакета MathCad. Індиферентність речовин у складі препарату після технологічної переробки було доведено рентгеноструктурним аналізом.

Резюме

Ковалевская И.В., Рубан Е.А., Чернов А.Н.

Изучение параметров режима сушки гранул с растительными экстрактами в комбинации с синтетическими веществами

Приведены результаты установления параметров процесу сушки гранулята для инкапсулирования и использованием математического моделирования. Расчеты проводились с помощью математического пакета MathCad. Индифферентность веществ, входящих в состав препарата, после технологической переработки доказана с помощью рентгеноструктурного анализа.

Summary

Kovalevskaya I.V., Ruban E.A.,Сhernov A.N.

Estimation of characteristics of the drying of granules with herbal extracts in the combination with synthetic substances

Data of the estimation of characteristics of the drying of granulated material for an incapsulation with the use of mathematical modeling were given. Accounts with the use of mathematical packet MathCad were conducted. An indifference of substances in the composition of the preparation after technological processing with the help of X-ray diffraction analysis was established.


УДК 615.322+582.942.2.002.33

Сліпченко Г.Д.

Державне підприємство „Державний науковий центр лікарських засобів”

Деякі технологічні аспекти розробки твердих лікарських форм на основі шоломниці байкальської

Розглянуто деякі технологічні підходи до створення твердих лікарських форм на основі рослинної сировини та створення нових оригінальних вітчизняних препаратів на основі шоломниці байкальської за раціональними технологіями.

Резюме

Слипченко Г.Д.

Некоторые аспекты разработки твердых лекарственных форм на основе шлемника байкальского

Рассмотрены некоторые технологические подходы к созданию твердых лекарственных форм на основе растительного сырья и создание новых оригинальных отечественных препаратов на основе шлемника байкальского по рациональными технологиям.

Summary

Slipchenko G.D.

Some technological aspects of the development of solid preparations on the basis of Scutellaria baicalensis Georgi.

Some technological approaches to the development of solid preparations on the basis of herbal drug and the development of new original domestic preparations on the basis of Scutellaria baicalensis Georgi. by efficient technologies were examined.


УДК 615.212.001.53

Крамаренко Е.А.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Сравнительная оценка фармакологического действия отечественного препарата «Парацетамол, суспензия», и препарата «Панадол Беби»

Приведены результаты экспериментальных исследований на животных специфической фармакологической активности препарата «Парацетамол, суспензия», в сравнении с референтным препаратом «Панадол Беби, суспензия» (Франция). Не установлено достоверно значимых различий в проявлении антипиретического и анальгетического действия препаратов.

Резюме

Крамаренко О.О.

Порівняльна оцінка фармакологічної дії вітчизняного препарату «Парацетамол, суспензія» і препарату «Панадол Бебі»

Наведено результати експериментальних досліджень на тваринах специфічної фармакологічної активності препарату «Парацетамол, суспензія», порівняно з референтним препаратом «Панадол Бебі, суспензія» (Франція) у дослідах на тваринах. Не встановлено вірогідно значущих відмінностей в їх антипіретичній і анальгетичній діях.

Summary

Kramarenko E.A.

Comparative assessment of pharmacological effect of domestic preparation Paracetamol, suspension and preparation Panadol Baby

Data of experimental study on animal of specific pharmacological effect of the preparation Paracetamol, suspension in comparison with reference preparation Panadol Baby, suspension (France) were given. It was determined no reliable significant differences in antipyretic and analgetic effects of these preparations.


УДК 615.27:638.135:612.017.1

Міщенко О.Я., Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю.

Національний фармацевтичний університет

Оцінка імунотропної дії нового комбінованого засобу «Поллентар»

Проведено оцінку імунотропної дії комбінованого засобу «Поллентар». На першому етапі досліджували можливу імунотоксичну дію засобу за характером впливу на гуморальну і клітинну ланки імунітету, а також на масу та клітинність центральних та периферичних органів імуногенезу. На другому етапі оцінювали імуностимулювальну активність засобу у порівнянні із класичним адаптогеном (екстрактом елеутерококу) на моделі імунодефіциту, спричиненого гідрокортизоном. Встановлено, що засіб «Поллентар» в умовно терапевтичній дозі 25 мг/кг і дозі 250 мг/кг, яка перевищує умовно терапевтичну дозу у десять разів, не виявляє токсичної дії на гуморальну та клітинну ланки імунітету дослідних тварин. На моделі імунодефіциту, спричиненого гідрокортизоном, „Поллентар” в умовно терапевтичній дозі 25 мг/кг сприяв достовірному підвищенню кількості антитілоутворюючих клітин та дещо підвищував титри гемаглютинінів у крові, що дозволяє констатувати його слабку імуностимулювальну дію. Класичний адаптоген (екстракт елеутерококу) в умовах пригніченої імунної відповіді виявив аналогічний ефект.

Резюме

Мищенко О.Я., Яковлева Л.В., Кошевая Е.Ю.

Оценка иммунотропного действия нового комбинированного средства «Поллентар»

Проведена оценка иммунотропного действия комбинированного средства «Поллентар». На первом этапе исследовали возможное иммунотоксическое действие средства по характеру влияния на гуморальное и клеточное звено иммунитета, а также на массу и клеточность центральных и периферических органов иммуногенеза. На втором этапе оценивали иммуностимулирующую активность средства в сравнении с классическим адаптогеном (экстрактом элеутерококка) на модели иммунодефицита, вызванного гидрокортизоном. Установлено, что средство «Поллентар» в условно терапевтической дозе 25 мг/кг и дозе 250 мг/кг, превышающей условно терапевтическую в десять раз, не оказывает токсического действия на гуморальное и клеточное звенья иммунитета исследуемых животных. На модели иммунодефицита, вызванного гидрокортизоном, «Поллентар» в условно терапевтической дозе 25 мг/кг способствовал достоверному повышению количества антителообразующих клеток и незначительно повышал титры гемагглютининов в сыворотке крови, что позволяет констатировать его слабое иммуностимулирующее действие. Классический адаптоген (экстракт элеутерококка) в условиях угнетенного иммунного ответа оказывает аналогичный эффект.

Summary

Mischenko O.Ya., Yakovleva L.V., Koshevaya E.Y.

Estimation of immunotropic effect of new combined drag Pollentarum

The estimation immunоtropic effect of combined drug Pollentarum was conducted. At the first stage possible immunоtoxic effect of drug on influence on humoral and cellular part of immunity, and also on mass and cellular of central and peripheral part of immunogenesis were investigated. At the second stage immunоstimulating effect of drug in comparison with classical adaptogen (eleutherococcus extract) on hydrocortisone caused immunodeficiency model was estimated. Pollentarum in conditionally therapeutic dose 25 mg/kg and dose 250 mg/kg, exceeding conditionally therapeutic dose ten times, did not has toxic effect on humoral and cellular parts of immunity of experimental animals. On hydrocortisone caused immunodeficiency model, Pollentarum in conditionally therapeutic dose 25 mg/kg promoted poorly increase antibodyforming cells count and slightly raised agglutinins titre in blood; that allowed to ascertain its weak immunоstimulating effect. Classic adaptogen (eleutherococcus extract) in conditions of suppressive immune answer had similar effect.


УДК 615.451.16:582.998.16-06:616-002.155

Демидяк О.Л., Марчишин С.М., Яковлєва Л.В., Кошова О.Ю.

Національний фармацевтичний університет

Тернопільський державний медичний університет

Вплив рідких екстрактів різних видів арніки на перебіг гострого ексудативного запалення, індукованого карагеніном

Наведено результати з вивчення антиексудативних властивостей рідких екстрактів арніки гірської та арніки листяної родини Asteraceae за умов гострого ексудативного запалення лапи у щурів, індукованого карагеніном. Протизапальні властивості рідких екстрактів вивчали у діапазоні доз (25-100) мг/кг. Показано, що найбільшу активність екстракти виявляють у дозі 75 мг/кг (36 % і 40 %, відповідно). Виражена протизапальна дія екстрактів реалізується через наявність у їх складі значної кількості БАР (поліфенолів, флавоноїдів, ефірних олій). Отримані результати обумовлюють доцільність подальших фармакологічних досліджень рідких екстрактів арніки.

Резюме

Демидяк О.Л., Марчишин С.М., Яковлева Л.В., Кошевая Е.Ю.

Влияние водных экстрактов разных видов арники на течение острого экссудативного воспаления, индуцированного каррагенином

Представлены результаты изучения антиэкссудативных свойств водных экстрактов арники горной и арники лиственной семейства Asteraceae на модели острого экссудативного воспаления стопы крыс, индуцированного каррагенином. Противовоспалительные свойства водных экстрактов изучали в диапазоне доз (25-100) мг/кг. Показано, что наибольшую активность экстракты проявляют в дозе 75 мг/кг (36 % и 40 %, соответственно). Выраженное противовоспалительное действие экстрактов реализуется за счет наличия в их составе БАВ (полифенолов, флавоноидов, эфирных масел). Полученные данные обусловливают целесообразность дальнейшего фармакологического изучения водных экстрактов арники.

Summary

Demydyak О.L., Marchyshyn S.М., Yakovleva L.V., Koshevaya О.U.

Influence of aqueous extracts of different kinds of arnica on the development of carrageenin-induced acute exudative inflammation 98

Data of the study of antiexudative properties of aqueous extracts of Arnica montana and Arnica foliosa of Asteraceae family on the model of acute exudative inflammation of rat’s foot, induced by carrageenin, were given. Anti-inflammatory effects of aqueous extracts in the doses (25-100) mg/kg were studied. It was shown, that maximum activity of extracts were in doses 75 mg/kg (36 % and 40 %, correspondingly). Expressed anti-inflammatory effect of extracts was realized at the expense of the presence in their content of biologically active substances (polyphenols, flavonoids and essential oils). Obtained data showed an expediency of farther pharmacological study of arnica’s aqueous extracts.


УДК 615.457:339.13(100)

Пивень Е.П., Андрюкова Л.Н.

Национальный фармацевтический университет

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Современное состояние и перспективы развития рынка офтальмологических препаратов на примере деятельности ведущих зарубежных фармацевтических компаний

Исследованы мировые тенденции в области создания и производства офтальмологических препаратов на примере деятельности ведущих зарубежных фармацевтических компаний. Проведен анализ товарной структуры рынка глазных капель. Установлены основные принципы формирования товарного ассортимента ведущих офтальмологических компаний. Определены перспективные направления создания новых офтальмологических препаратов в форме глазных капель.

Резюме

Півень О.П., Андрюкова Л.М.

Сучасний стан і перспективи розвитку ринку офтальмологічних препаратів на прикладі діяльності провідних зарубіжних фармацевтичних компаній

Досліджено світові тенденції в області створення і виробництва офтальмологічних препаратів на прикладі діяльності провідних зарубіжних фармацевтичних компаній. Проведено аналіз товарної структури ринку очних крапель. Встановлено основні принципи формування товарного асортименту провідних офтальмологічних компаній. Визначено перспективні напрямки створення нових офтальмологічних препаратів у формі очних крапель.

Summary

Piven E.P., Andryukova L.N.

Modern state and prospect of the development of the market of ophthalmologic preparations by the example of the activity of leading foreign pharmaceutical companies

World tendencies in the field of the development and manufacturing of ophthalmologic preparations by the example of the activity of leading foreign pharmaceutical companies were studied. An analysis of commodity composition of the market of eye drops was conducted. Basic foundations of the forming of commodity range of leading ophthalmologic companies were established. Prospective directions of the development of new ophthalmologic preparations in the form of eye drops were determined.


УДК 615.12:339.138

Пестун І.В., Мнушко З.М.

Національний фармацевтичний університет

Тенденції та особливості рівневого маркетингового управління на фармацевтичному ринку

Наведено загальне обґрунтування сучасного маркетингового управління на державному, регіональному рівнях та на рівні підприємства: макро-, мезо- та мікромаркетингу. Визначено галузеві особливості та перспективи розвитку рівневого маркетингового управління. Виділено його актуальні напрямки у діяльності фармацевтичних виробничих, оптово-посередницьких підприємств і аптек.

Резюме

Пестун И.В., Мнушко З.Н.

Тенденции и особенности уровневого маркетингового управления на фармацевтическом рынке

Приведено общее обоснование современного маркетингового управления на государственном, региональном уровнях и уровне предприятия: макро- мезо- и микромаркетинга. Определены отраслевые особенности и перспективы развития уровневого маркетингового управления, выделены его актуальные направления в деятельности фармацевтических производственных, оптово-посреднических предприятий и аптек.

Summary

Pestun I.V., Mnushko Z.M.

Tendencies and characteristics of level marketing management in pharmaceutical market

The general substantiation of modern marketing management at the state, regional levels and at the level of the enterprise: macro-, middle- and micromarketing, was given. Branch-wise characteristics and prospects of the development of marketing management level were determined. Its actual directions in activity of pharmaceutical manufacturing, wholesale-intermediary enterprises and drugstores were defined.


УДК 615.244

Литвинова Е.В.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Фармакологическая регуляция баланса цитокинов при заболеваниях печени (обзор)

В обзоре обсуждается нарушение баланса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов при патологии печени различной этиологии. Охарактеризованы препараты, регулирующие продукцию цитокинов при заболеваниях печени. Продемонстрирована перспективность разработки отечественных препаратов, влияющих на цитокин/эндотоксин опосредованное повреждение печени.

Резюме

Літвінова О.В.

Фармакологічна регуляція балансу цитокінів при захворюваннях печінки

В огляді обговорюється порушення балансу прозапальних і протизапальних цитокинів при патології печінки різної етіології. Охарактеризовано препарати, що регулюють продукцію цитокінів при захворюваннях печінки. Продемонстровано перспективність розробки вітчизняних препаратів, що впливають на цитокін/ендотоксин опосередковане пошкодження печінки.

Summary

Litvinova E.V.

Pharmacological regulation of cytokines balance at liver diseases (review)

In the review the abnormalities of the balance of proinflammatory and anti-inflammatory cytokines at the pathology of the liver of different etiology was discussed. Preparations, which regulated production of cytokines at liver diseases, were described. An availability of the development of domestic preparations, influencing on cytocine/endotoxin mediated liver injuries, was shown.


К 85-летию со дня рождения Конева Федора Андреевича (1924-2005)


К 80-летию со дня рождения Борисова Михаила Ивановича (1928-1979)


назад в архив

на главную страницу

 

Rambler's Top100

Hosted by uCoz