ФАРМАКОМ
научно-практический журнал * Харьков

PHARMACOM * THE SCIENTIFIC & PRACTICAL JOURNAL ON DRUGS * KHARKOV


ГП «Государственный научный центр лекарственных средств»
ГП «Научно-экспертный фармакопейный центр»

на главную страницу

назад в архив

№ 1 2010 г.

 


До Вашої уваги представлено проекти переглянутих монографій Доповнення 4 до Державної Фармакопеї України 1-го видання на воду для фармацевтичного застосування.

Вода для фармацевтичного застосування є однією із найважливіших фармацевтичних субстанцій. У Доповненні 1 та Доповненні 2 до Державної Фармакопеї України 1-го видання наведено монографії Вода високоочищена, Вода для ін’єкцій, Вода очищена, складені на основі монографій Європейської Фармакопеї. За період дії ДФУ 1.2 монографії Європейської Фармакопеї (ЄФ) на воду для фармацевтичного застосування зазнали змін. Відповідно до концепції Державної Фармакопеї України, що гармонізована з Європейською Фармакопеєю, зміни в ЄФ мають супроводжуватися змінами у ДФУ.
В ЄФ введено зміни до монографій на воду для фармацевтичного застосування, що, переважно, пов'язані із гармонізацією в рамках ICH (Міжнародної конференції з гармонізації (США, Європа, Японія)) європейських вимог із вимогами Американської Фармакопеї.

Вода високоочищена
1. Введено випробування «Мікробіологічний моніторинг»:
2. Питома електропровідність:
3. Виключено випробування «Важкі метали». Виходячи із вимог до питомої електропровідності, вимоги щодо вмісту важких металів зайві.

Вода для ін'єкцій
1. Введено випробування «Мікробіологічний моніторинг»:
2. Питома електропровідність:
3. Виключено випробування «Важкі метали» (Вода для ін’єкцій «in bulk»). Виходячи із вимог до питомої електропровідності, вимоги щодо вмісту важких металів зайві.
4. Випробування «Речовини, що окиснюються» (Вода для ін’єкцій стерильна). Пом'якшено вимоги за цим показником для контейнерів об'ємом менше 50 мл.
5. Випробування «Амонію солі» (Вода для ін’єкцій стерильна). Пом'якшено вимоги за цим показником для контейнерів об'ємом менше 50 мл (0.00006 %, 0.6 ppm).
6. Виключено випробування «Важкі метали» (Вода для ін’єкцій стерильна). Випробування виключено, оскільки воно виключено для води для ін'єкцій “іn bulk”, а вода для ин’екцій стерильна — це вода для ін'єкцій «іn bulk», розфасована у контейнери.

Вода очищена
1. Введено випробування «Мікробіологічний моніторинг»:
2. Питома електропровідність:
3. Випробування «Мікробіологічна чистота» (Вода очищена в контейнерах). Нормування приводиться у такій редакції: «Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (2.6.12) має бути не більше 102 КУО в 1 мл. Визначення проводять, використовуючи соєво-казеїновий агар».

Проекти переглянутих монографій Вода високоочищена, Вода для ін'єкцій, Вода очищена надані до друку відділом Державної Фармакопеї України Філії «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості» (відповідальний виконавець ст. наук. співр. відділу ДФУ Тихоненко Т.М.).

ПРОЕКТ

ВОДА ВИСОКООЧИЩЕНА

ПРОЕКТ

ВОДА ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

ПРОЕКТ

ВОДА ОЧИЩЕНА

В обговоренні проектів брали участь Гризодуб О.І. (д.х.н., професор, директор Фармакопейного центру), Кишинець Н.В. (ст. наук. співр. відділу ДФУ Фармакопейного центру), Жемерова К.Г. (к.фарм.н., заст. директора ДП ДНЦЛЗ із наукової роботи та якості, зав. лабораторії мікробіологічних досліджень ДП ДНЦЛЗ).; Зауваження та пропозиції щодо представлених проектів Ви можете направляти на адресу Фармакопейного центру (відділ ДФУ) або журналу «Фармаком».

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до відкритого обговорення на Форумі сайту журналу «Фармаком» farmacomua.narod.ru.


УДК 615.11

Тихоненко Н.І., Котов А.Г., Котова Е.Е., Вовк О.Г., Груненко Я.А.

Філія «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості»

До введення до Державної Фармакопеї України монографії «М’яти листя»

На підставі комплексних (морфологічних, анатомічних, фітохімічних) досліджень зразків м’яти перцевої листя, наявних на фармацевтичному ринку України та країн СНД, до Державної Фармакопеї України (ДФУ) було введено монографію «М’яти листя». Враховуючи результати проведеного аналізу, в основу монографії ДФУ покладено відповідну монографію Європейської Фармакопеї. За показниками «Сторонні домішки», «Вода», «Зола, не розчинна у хлористоводневій кислоті» розроблено національну частину.

Резюме

Тихоненко Н.И., Котов А.Г., Котова Э.Э., Вовк А.Г., Груненко Я.А.

К введению в Государственную Фармакопею Украины монографии «Мяты листья»

На основании комплексных (морфологических, анатомических, фитохимических) исследований образцов мяты перечной листьев, имеющихся на фармацевтическом рынке Украины и стран СНГ, в Государственную Фармакопею Украины (ГФУ) была введена монография «Мяты листья». Учитывая результаты проведенного анализа, в основу монографии ГФУ положена соответствующая монография Европейской Фармакопеи, по показателям «Посторонние примеси», «Вода», «Зола, не растворимая в хлористоводородной кислоте» разработана национальная часть.

Summary

Tykhonenko N.I., Kotov A.G., Kotova E.E., Vovk A.G., Grunenko Ya.A.

Problem of introduction into the State Pharmacopoeia of Ukraine of the monograph “Peppermint leaf”

At the base of complex (morphological, anatomical, phytochemical) studied if peppermint leaf samples from pharmaceutical markets of Ukraine and UIS to the State Pharmacopoeia of Ukraine (SPU) was introduced the monograph «Peppermint leaf». Taking into account data of conducted studies, as a base of this monograph was proposed the correcponding monograph of the European Pharmacopoeia. According quality indices «Foreign matters», «Water», «Ash insoluble in hydrochloric acid» was developed national part of the monograph.


УДК 615.11

Котов А.Г.

Філія «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості»

Дослідження лікарської рослинної сировини для введення до Державної Фармакопеї Республіки Казахстан

Узагальнення даних дослідження зразків сировини, що використовується фармацевтичною промисловістю Республіки Казахстан, показало важливість макро- та мікроскопічних досліджень як основних при визначенні ЛРС як фармакопейної, та підтвердило раніше зроблені висновки щодо необхідності диференційованого підходу до розробки фармакопейних монографій на ЛРС.

Резюме

Котов А.Г.

Исследование лекарственного растительного сырья для введения в Государственную Фармакопею Республики Казахстан

Обобщение данных исследования образцов сырья, используемого фармацевтической промышленностью Республики Казахстан, показало важность макро- и микроскопических исследований как основных при определении ЛРС как фармакопейного и подтвердило раньше сделанные выводы о необходимости дифференцированного подхода к разработке фармакопейных монографий на ЛРС.

Summary

Kotov A.G.

Study of herbal drugs for the introduction into the State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan

The summarizing of data of the study of samples of herbal drugs, which were used by pharmaceutical industry of the Republic of Kazakhstan, showed importance of macro- and microscopic examinations as basic at the determination of herbal drugs as pharmacopoeial and proved previous conclusions concerning the necessity of differential approach to the development of the monographs on herbal drugs.


УДК 582.9.49.22:581.8

Попова Н.В., Литвиненко В.И.

Национальный фармацевтический университет; Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции»

Вопросы стандартизации розмарина лекарственного листьев

Проведен сравнительный анализ показателей качества листьев розмарина лекарственного, приведенных в ведущих Фармакопеях. Отечественные образцы листьев розмарина лекарственного соответствуют по результатам морфологического, анатомического и ТСХ–анализа эфирного масла требованиям ЕФ, но выход эфирного масла значительно ниже. ГЖХ-анализ эфирного масла листьев розмарина выявил не менее 30 компонентов, основными из которых являются 1,8-цинеол, камфора, борнеол и борнилацетат. Содержание суммы гидроксикоричных кислот соответствует требованиям ЕФ.

Резюме

Попова Н.В., Литвиненко В.І.

Питання стандартизації розмарину лікарського листя

Проведено порівняльний аналіз фармакопейних показників якості листя розмарину лікарського. Вітчизняні зразки листя розмарину відповідають за макроскопічними та мікроскопічними ознаками та ТШХ-аналізом ефірної олії вимогам ЄФ, але вихід ефірної олії значно нижче. ГЖХ-аналіз ефірної олії виявив не менше 30 компонентів, головними з яких є камфора, борнеол, 1,8-цинеол та борнилацетат. Вміст суми гідроксикорічних кислот, у перерахунку на кислоту розмаринову, відповідає вимогам ЄФ.

Summary

Popova N.V., Litvinenko V.I.

Matters of the standardization of rosemary leaf

Comparative analysis of quality indices of Rosemarinus officinalis L. according leading Pharmacpopeias was conducted. Home samples of rosemary leaf according data of morphological, anatomical and TLC analysis of essential oil complied to EP requirements. But the yield of essential oil was below. GLC analysis of essential oil of rosemary leaf showed at less 30 compounds. Most important of them were 1,8-cineol, camphor, boras camphor and bornyl acetate. The content of the sum of hydroxycinnamon acids was according EP requirements.


УДК 582.579.2:547.56

Исаев Д.И., Керимов Ю.Б., Ковалев С.В., Затыльникова О.А.

Азербайджанский медицинский институт им. Н.Нариманова; Национальный фармацевтический университет

Изофлавоноиды корневищ Iris imbricatа Lindl. и Iris pseudacorus L.

Приведены результаты идентификации двух изофлавоноидов Iris imbricatа Lindl. и Iris pseudacorus L. На основании изучения физико-химических свойств и продуктов химических превращений, УФ-, ИК-, ПМР-спектров, рентгеноструктурного анализа они идентифицированы с нигрицином и ирилоном.

Резюме

Ісаєв Д.І., Керимов Ю.Б., Ковальов С.В., Затильнікова О.О.

Ізофлавоноїди кореневищ Iris imbricatа Lindl. и Iris pseudacorus L.

Наведено результати ідентифікації двох ізофлавоноїдів Iris imbricatа Lindl. и Iris pseudacorus L. На основі вивчення фізико-хімічних властивостей та продуктів хімічних перетворень, УФ-, ІЧ-, ПМР-спектрів, рентгеноструктурного аналізу вони ідентифіковані з нігрицином та ірилоном.


УДК 615.322:547.455:547.458:582.623.2

Рудник А.М., Чушенко В.М., Ковальов В.М., Бородіна Н.В.

Національний фармацевтичний університет

Дослідження полісахаридів Populus Simonii Carr.

Представлено результати вивчення полісахаридів бруньок, листя та кори тополі китайської. Гравіметрично встановлено кількісний вміст водорозчинних полісахаридів і пектинових речовин. Методом паперової хроматографії у складі полісахаридів ідентифіковано галактозу, глюкозу, арабінозу, ксилозу, рамнозу, глюкуронову та галактуронову кислоти. Досліджено кінетику гідролізу водорозчинних полісахаридів. У виділених фракціях полісахаридів встановлено кількісний вміст відновних цукрів, у перерахунку на глюкозу, та кислих цукрів, у перерахунку на кислоту глюкуронову.

Резюме

Рудник А.М., Чушенко В.Н., Ковальов В.Н., Бородіна Н.В.

Исследование полисахаридов Populus Simonii Carr.

Представлены результаты исследования полисахаридов почек, листьев и коры тополя китайского. Гравиметрически определено количественное содержание водорастворимых полисахаридов и пектиновых веществ. Методом бумажной хроматографи в составе полисахаридов идентифицированы галактоза, глюкоза, арабиноза, ксилоза, рамноза, глюкуроновая и галактуроновая кислоты. Изучена кинетика гидролиза водорастворимых полисахаридов. В выделеных фракциях полисахаридов определено количественное содержание восстанавливающих сахаров, в пересчете на глюкозу, и кислых сахаров, в пересчете на глюкуроновую кислоту.

Summary

Rudnik A.M., Chushenko V.N., Kovaljov V.N., Borodina N.V.

Study of polysaccharides from Populus Simonii Carr.

Data on the study of polysaccharides from buds, leafs and bark of poplar Chinese were given. Gravimetrically the quantitative content if water soluble polysaccharides and pectin was established. By paper chromatography in the content of galactose, glucose, arabinose, xylose, ramnose, glucuronic and galacturonic acids were identified. The kinetics of the hydrolysis of water soluble polysaccharides was studied. In isolated fractions of polysaccharides the quantitative content of recreate sugars, calculated with reference to the glucose, and acidic sugars, calculated with reference to the glucuronic acid were established.


УДК 615.281:661.185.23].07

Ляпунов М.О., Жемерова К.Г., Пуртов О.В., Дунай О.В., Мельникова О.М.

Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» ; ТОВ «Універсальне агентство «ПРО-ФАРМА»

Дослідження впливу деяких допоміжних речовин на антимікробну дію бензалконію хлориду

Методом бактерицидної кінетики показано, що бактерицидна дія водних розчинів бензалконію хлориду (БХ) на P. aeruginosa ATCC 9027 посилюється зі збільшенням концентрації БХ від 0.01 % до 0.05 % і далі до 0.1  % залишається на постійному рівні. Динатрію едетат (ДНЕ) і феноксіетанол (ФЕ) посилюють бактерицидну активність розчинів БХ відносно P. aeruginosa ATCC 9027, що дозволяє знизити у декілька разів концентрацію БХ за тієї самої ефективності бактерицидної дії. Більш значущим біофармацевтичним фактором для посилення бактерицидного ефекту є ДНЕ або його поєднання із ФЕ. Методом дифузії у густі живильні середовища встановлено, що водні розчини БХ затримують ріст таких грамнегативних бактерій, як P. aeruginosa, P. mirabilis, E. cloaceae за наявності в їх складі ДНЕ та ФЕ. Зони затримки росту грамнегативних бактерій (крім P. vulgaris HX 19 № 222) збільшуються зі зростанням концентрації ДНЕ до 0.5 %; вплив ДНЕ та ФЕ на збільшення зон затримки росту грампозитивних бактерій і дріжджоподібних грибів виражений у меншій мірі. Зміна рН розчинів БХ практично не впливає на їх антибактеріальну активність. На основі результатів мікробіологічних досліджень розроблено рецептури двох антисептичних препаратів із БХ у формі водних розчинів, що мають певні переваги перед препаратами-аналогами.

Резюме

Ляпунов Н.А., Жемерова Е.Г., Пуртов А.В., Дунай Е.В., Мельникова Е.Н.

Исследование влияния некоторых вспомогательных веществ на антимикробное действие бензалкония хлорида

Методом бактерицидной кинетики показано, что бактерицидное действие водных растворов бензалкония хлорида (БХ) на P. aeruginosa ATCC 9027 усиливается с увеличением концентрации БХ от 0.01 % до 0.05 % и далее до 0.1 % остается на постоянном уровне. Динатрия эдетат (ДНЭ) и феноксиэтанол (ФЭ) усиливают бактерицидную активность растворов БХ по отношению к P. aeruginosa ATCC 9027, что позволяет снизить в несколько раз концентрацию БХ при той же эффективности бактерицидного действия. Более значимым биофармацевтическим фактором для усиления бактерицидного эффекта является ДНЭ или его сочетание с ФЭ. Методом диффузии в плотную питательную среду установлено, что водные растворы БХ задерживают рост таких грамотрицательных бактерий, как P. aeruginosa, P. mirabilis, E. cloaceae при наличии в их составе ДНЭ и ФЭ. Зоны задержки роста грамотрицательных бактерий (кроме P. vulgaris HX 19 № 222) увеличиваются с ростом концентрации ДНЭ до 0.5 %; влияние ДНЭ и ФЭ на увеличение зон задержки роста грамположительных бактерий и дрожжеподобных грибов выражено в меньшей степени. Изменение рН растворов БХ практически не влияет на их антибактериальную активность. На основании результатов микробиологических исследований разработаны рецептуры двух антисептических препаратов с БХ в форме водных растворов, которые имеют определенные преимущества перед препаратами-аналогами.

Summary

Lyapunov N.А., Zhemerova K.G., Purtov O.V., Dunay O.V., Melnikova O.M.

Study of an impact of some excipients on antimicrobial effect of benzalkonium chloride

By the method of bactericidal kinetics was shown that bactericidal effect of water solutions of benzalkonium chloride (BCl) on P. aeruginosa ATCC 9027 increased with the increase of BCl concentration from 0.01 % to 0.05 % and further to 0.1 % remains at permanent level. Disodium edetate (DSE) and phenoxyethanol (PE) increased bactericidal effect of the BCl solutions regarding P. aeruginosa ATCC 9027, that allowed to reduce in once or twice the BCl concentration at saving of efficiency of bactericidal effect. DSE or his combination with PE was more meaningful biopharmaceutical factor for increasing of bactericidal effect. It was determine by the method of diffusion to agar medium, that the water solutions BCl inhibited the growth of such gramnegative bacteria, as P. aeruginosa, P. mirabilis, E. cloaceae at presence of in their composition DSE and PE. The areas of growth inhibition of gramnegative bacteria (except for P. vulgaris HX 19 № 222) were increased with increase of the DSE concentration to 0.5  %; the DSE and PE influenced on the increase of areas of inhibition of growth of grampositive bacteria and yeasts was expressed in less degree. The change of the pH BCl solutions practically did not impact their antibacterial effect. On the basis of results of microbiological researches two antiseptic preparations with BCl in the form of water solutions which took certain advantages in comparison with preparations-analogues were developed.


УДК 615.457.07

Андрюкова Л.Н.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции»

Оценка величин относительных стандартных отклонений массы дозы глазных капель, извлекаемой из многодозовых контейнеров

Работа посвящена выбору критериев оценки однородности массы дозы глазных капель, извлекаемой из многодозовых контейнеров с различными видами капельниц. На основании результатов анализа требований ГФУ, применяемых для оценки однородности доз лекарственных форм в виде растворов, в качестве критериев оценки однородности дозы глазных капель выбраны показатели: относительное стандартное отклонение массы дозы и пределы отклонения извлекаемых масс доз от среднего значения. Проведен анализ и обобщение величин одного из выбранных критериев - относительных стандартных отклонений масс доз нескольких наименований глазных капель, извлекаемых с помощью различных видов капельниц, используемых фармацевтическими предприятиями Украины. Обоснованы величины критериев оценки однородности дозы для капельниц выборки и каждого вида капельниц.

Резюме

Андрюкова Л.М.

Оцінка величин відносних стандартних відхилень маси дози очних крапель, витягуваної із багатодозових контейнерів

Робота присвячена вибору критеріїв оцінки однорідності маси дози очних крапель, витягуваної із багатодозових контейнерів із різними видами крапельниць. На основі результатів аналізу вимог ДФУ, застосовних для оцінки однорідності доз лікарських форм у вигляді розчинів, як критерії оцінки однорідності дози очних крапель вибрані показники: відносне стандартне відхилення маси дози та межі відхилення витягуваних мас доз від середнього значення. Проведено аналіз і узагальнення величин одного з вибраних критеріїв - відносних стандартних відхилень мас доз декількох найменувань очних крапель, витягуваних за допомогою різних видів крапельниць, використовуваних фармацевтичними підприємствами України. Обгрунтовано величини критеріїв оцінки однорідності дози для крапельниць вибірки і кожного виду крапельниць.

Summary

Andrukova L.N.

Study of values of relative standard deviation of the mass of eye drops dose from multidosage containers

This work was dedicated to the choose of indices of the evaluation of uniformity of the mass of eye drops dose from multidosage containers with different kinds of droppers. At the basis of SPU requirements for the evaluation of the uniformity of doses of liquid drugs, as the criteria of the establishment of the uniformity of the dose of eye drops were chosen the following characteristics: relative standard deviation of dose mass and limits of the deviation of extracted dose mass from average values. The analysis and the summarizing of values of the one of chosen characteristics (relative standard deviation of dose masses of different eye drops from different containers, which were used by pharmaceutical manufacturers of Ukraine) was conducted. Values of criteria of the characteristics of evaluation of the uniformity of the dose for droppers of sampling and each kind of droplets were established.


УДК 615.454.2:616-003.9:616.35:615.211

Мерзлікін Д.С., Казарінов М.О.

Національний фармацевтичний університет; Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»

Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на кінетику вивільнення сукцифенату із супозиторних основ

Досліджено вплив поверхнево-активних речовин на кінетику вивільнення сукцифенату із супозиторних основ різної природи. Встановлено, що найприйнятнішою основою для вагінальних супозиторіїв гемостатичної дії є поліетиленоксидна основа із композицією макроголів із молекулярною масою 1500 та 400 у співвідношенні 95:5. Введення до складу основи бензалконію хлориду сприяє збільшенню ступеня вивільнення сукцифенату.

Резюме

Мерзликин Д.С., Казаринов Н.А.

Исследование влияния поверхностно-активных веществ на кинетику высвобождения сукцифената из суппозиторных основ

Исследовано влияние поверхностно-активных веществ на кинетику высвобождения сукцифената из суппозиторных основ различной природы. Установлено, что наиболее приемлемой основой для вагинальных суппозиториев гемостатического действия является полиэтиленоксидная основа с композицией макроголов с молекулярной массой 1500 и 400 в соотношении 95:5, а введение в её состав бензалкония хлорида способствует увеличиению степени высвобождения сукцифената.

Summary

Merzlikin D.S., Kazarinov M.O.

Study of the impact of surface-active substances on the kinetics of the release of succiphenat from suppositoric bases

The impact of syrface-active substances on the kinetics of the release of succiphenat from different suppositoric bases was studied. It was established that the polyethylene oxyde base with composition of macrogols (95:5) with the molecular masses 1500 and 400 was the most suitable for developing of vaginal suppositories. The addition into the composition of benzalconium chloride increased the release of succiphenat.


УДК 615.25:615.454.2

Ярних Т.Г., Тихонов О.І., Гризодуб О.І., Чушенко В.М., Левачкова Ю.В.

Національний фармацевтичний університет; Філія «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості»

Технологія ректальних супозиторіїв і песаріїв ex tempore — пропозиції щодо доповнення до загальної статті ДФУ 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби»

Надано пропозиції щодо доповнення до національної загальної статті ДФУ 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби» відносно приготування ректальних супозиторіїв та песаріїв ex tempore. Загальні правила технології екстемпоральних ректальних супозиторіїв і песаріїв гармонізовано з вимогами Аптечної Фармакопеї США та викладено відповідно до класифікації твердих лікарських засобів за типом дисперсних систем.

Резюме

Ярных Т. Г., Тихонов А.И., Гризодуб А.И., Чушенко В.Н., Левачкова Ю.В.

Технология ректальных суппозиториев и пессариев ex tempore — предложения по дополнению к общей статье ГФУ 5.N.1 «Экстемпоральные лекарственные средства»

Представлены предложения по дополнению к национальной общей статьи ГФУ 5.N.1 «Экстемпоральные лекарственные средства», касающиеся приготовления ректальных суппозиториев и пессариев ex tempore. Общие правила технологии экстемпоральных ректальных суппозиториев и пессариев гармонизированы с требованиями Аптечной Фармакопеи США и изложены в соответствии с классификацией ТЛС по типу дисперсных систем.

Summary

Yarnikh T.G., Tikhonov O.I., Gryzodub O.I., Chushenko V.M., Levachkova Yu.V.

Technology of rectal suppositories and pessaries ex tempore — proposals for the supplement of the general monograph of SPU 5.N.1 «Ex tempore drugs»

Propositions for the supplement of national general monograph of SPU 5.N.1 «Ex tempore drugs» concerning the preparation of rectal suppositories and pessaries ex tempore were given. General rules of the technology of ex tempore rectal suppositories and pessaries were harmonized with requirements of the USA Pharmacist Pharmacopeia and were present corresponding to the classification of solid drugs according the type of disperse systems.


УДК 615.2/3.074:54.062]:006.91

Денисенко Н.В., Леонтьєв Д.А., Комарова Ю.А., Гризодуб О.І.

Філія «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» Державного підприємства «Український фармацевтичний інститут якості»

Валідація кількісного визначення флуконазолу в капсулах методом рідинної хроматографії

Стандартизована процедура валідації, що введена до ДФУ, апробована для кількісного визначення за методом стандарту (метод ВЕРХ) (колонка С18, СФ-детектування, лінійний градієнт) для флуконазолу в капсулах із різним дозуванням. Продемонстровано застосування нормалізованої системи координат для методу ВЕРХ при проведенні валідації. Для ВЕРХ запропоновано схему вивчення робасності, що гармонізована з вимогами загальної статті ДФУ 2.2.46 «Методи хроматографічного розділення». При виконанні внутрішньолабораторної прецизійності запропоновано використовувати порівняння двох середніх результатів, якщо їх невизначеність контролюється («підтверджуючий» підхід). Проведено процедуру передавання методики до лабораторії замовника. Показано, що методика відповідає усім валідаційним критеріям, отже, відповідає своєму призначенню - коректно визначати якість препарату.

Резюме

Денисенко Н.В., Леонтьев Д.А., Комарова Ю.А., Гризодуб А.И.

Валидация количественного определения флуконазола в капсулах методом жидкостной хроматографии

Стандартизированная процедура валидации, введенная в ГФУ, апробирована для количественного определения методом стандарта (метод ВЭЖХ) (колонка С18, СФ-детектирование, линейный градиент) для флуконазола в капсулах с разной дозировкой. Продемонстрировано применение нормализованной системы координат для метода ВЭЖХ при проведении валидации. Для ВЭЖХ предложена схема изучения робастности, гармонизированная с требованиями общей статьи ГФУ 2.2.46 «Методы хроматографического разделения». При выполнении внутрилабораторной прецизионности предложено использовать сравнение двух средних результатов, если их неопределенность контролируется («подтверждающий» подход). Проведена процедура передачи методики в лабораторию заказчика. Показано, что методика соответствует всем валидационным критериям, следовательно, соответствует своему назначению - корректно определять качество препарата.

Summary

Denisenko N.V., Leontiev D.A., Komarova Yu.A., Gryzodub O.I.

Validation of the assay for Fluconazole, capsules by HPLC

Standardized validation procedure, which was introduced into SPU was tested for the assay according standard method by HPLC (C18 column, UV-detection, linear gradient) for Fluconazole, capsules with different dosage. The use of normalized coordinate system for HPLC at validation was shown. For HPLC was proposed the system of the study of the robustness which has been harmonized with requirements of SPU general monograph 2.2.46 “Chromatographic separation technigues”. At the study of intermediate precision was proposed to use the comparison of two average results if their uncertainty was under control (“approving” approach). The procedure of the transferring of the method to the laboratory of the customer was given. It was shown that the method complied with all validation criteria and thou to its perpouse of correct assay determination.


УДК 543.544.52:615.262.1-035.83

Вербова Ю.М.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и изделий медицинского назначения»

Контроль качества препаратов на основе масла чайного дерева

Разработаны методы контроля качества препаратов на основе масла чайного дерева «Титриол», гель, и «Титриол», крем. Разработана методика количественного определения масла чайного дерева и триклозана методом ВЭЖХ. Проведена валидация разработанной методики количественного определения в соответствии с требованиями ГФУ. Методики контроля качества препаратов «Титриол», гель, и «Титриол», крем, включены в АНД.

Резюме

Вербова Ю.М.

Контроль якості препаратів на основі олії чайного дерева

Розроблено методи контролю якості препаратів на основі олії чайного дерева «Тітріол», гель, і «Тітріол», крем. Розроблено методику кількісного визначення олії чайного дерева та триклозану методом ВЕРХ. Проведено валідацію розробленої методики кількісного визначення у відповідності до вимог ДФУ. Методи контролю якості препаратів «Тітріол», гель, и «Тітріол», крем, введено до АНД.

Summary

Verbova Yu.M.

Quality control of drags with tea tree oil

Methods of quality control of drags at the base of tea tree oil Titriol ,gel, and Titriol, cream, were developed. The method of the assay of tea tree oil and triclosan by HPLC was developed. The validation of developed method of an assay according to SPU requirements was conducted.


УДК 544.355-14:544.016

Безуглая Е.П., столпер ю.м., Ляпунов Н.А., Красноперова А.П., Юхно Г.Д.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции»; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Исследование вязкости и термодинамики вязкого течения водных растворов N-метилпирролидона

Исследована зависимость динамической вязкости в ряду двухкомпонентных растворителей вода – N-метилпирролидон от состава и температуры; рассчитаны квазитермодинамические параметры активации вязкого течения, энергии активации вязкого течения по Аррениусу и энергии связей по Панченкову от состава растворителей. Показаны особенности структуры смешанных растворителей вода — N-метилпирролидон, в частности, разрушение структуры воды при прибавлении N-метилпирролидона до концентрации около 30 % мол. (~70 % м/м), доминирование смешанной структуры с преобладанием структуры неводного растворителя (от ~30 % мол. до ~80 % мол.) и область составов со структурой N-метилпирролидона (от ~80 % мол. до 100 %). Отмечено, что энергия связей в смешанных ассоциатах вода - N-метилпирролидон выше, чем энергия межмолекулярных связей вода-вода и N-метилпирролидон - N-метилпирролидон. На основании результатов исследований прогнозируется возможность использования N-метилпирролидона в гетерогенных дисперсных лекарственных средствах с жидкой дисперсионной средой.

Резюме

Безугла О.П., столпер ю.м., Ляпунов М.О., Краснопьорова А.П., Юхно Г.Д.

Дослідження в'язкості та термодинаміки в'язкої течії водних розчинів N-метилпіролідону

Досліджено залежність динамічної в'язкості у ряді двокомпонентних розчинників вода – N-метилпіролідон від складу та температури; розраховано квазітермодинамічні параметри активації в'язкої течії, енергії активації в'язкої течії за Ареніусом та енергії зв'язків за Панченковим від складу розчинників. Показано особливості структури змішаних розчинників вода – N-метилпіролідон, зокрема, руйнування структури води при додаванні N-метилпіролідону до концентрації близько 30 % мол. (~70 % м/м), домінування змішаної структури із переважанням структури неводного розчинника (від ~30 % мол. до ~80 % мол.) і область складів зі структурою N-метилпіролідону (від ~80 % мол. до 100 %). Зазначено, що енергія зв'язків у змішаних асоціатах вода — N-метилпіролідон вища за енергію зв'язків вода-вода і N-метилпіролідон — N-метилпіролідон. На основі результатів досліджень прогнозується можливість використання N-метилпіролідону у гетерогенних дисперсних лікарських засобах із рідким дисперсійним середовищем.

Summary

Bezuglaya E.P., Stolper Yu.M., Lyapunov N.A., Krasnopyorova A.P., Yukhno G.D.

Study of the viscosity and thermodynamics of viscous flow of N-methylpyrrolidone water solutions

The dependance of dynamic viscosity at the raw of two-compound solutions (water – N-methylpyrrolidone) on content and temperature were studied. Thermodynamic indices of the activation of viscous flow, the energy of the activation of viscous flow according Arrenius and bond energies according Panchenkov from the content of solvents were calculated. It were shown characteristics of the structure of mixed solvents water – N-methylpyrrolidone, particularly the disintegration of water structure upon the addition of N-methylpyrrolidone up to the consent ration of 30 per cent mol. (about 70 per cent m/m), the dominance of mixed structure with the prevalence of the structure of nonaqueous solvent (from about 30 per cent mol. to about 80 per cent mol.) and the field of compositions with the structure of N-methylpyrrolidone (from about 80 per cent mol. to 100 per cent). It was pointed out that bond energy of mixed associates water - N-methylpyrrolidone was higher than bond energy of water – water and N-methylpyrrolidone - N-methylpyrrolidone. At the basis of conducted studies was forecasted the use of N-methylpyrrolidone in heterogeneous disperse drugs with liquid dispersing medium.


УДК 615.324:639.42]:615.453.3

Музикант П.М., Діхтярьов С.І., Казарінов М.О., Пашнєва Р.О., Бондаренко О.В.

Науково дослідна лабораторія «Гален», м. Сімферополь; Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»

Розробка складу та технології виробництва твердої лікарської форми із чорноморських мідій

Наведено результати досліджень із розробки складу та технології виробництва твердої лікарської форми із концентрованого гідролізату чорноморських мідій Біполану та визначено оптимальні параметри отримання нового лікарського препарату.

Резюме

Музыкант П.М., Дихтярев С.И., Казаринов Н.А., Пашнева Р.А., Бондаренко О.В.

Разработка состава и технологии производства твердой лекарственной формы из черноморских мидий

Приведены результаты исследований по разработке состава и технологии производства твердой лекарственной формы из концентрированного гидролизата черноморских мидий Биполана и определены оптимальные параметры получения нового лекарственного препарата.

Summary

Muzikant P.M., Dikhtyarev S.I., Kazarinov M.O., Pashneva R.O., Bondarenko O.V.

Development of the compound and manufacturing technology of drug form with the Black Sea mussels

Data of studies concerning the development of the composition and manufacturing technology of the solid drug form from the concentrated hydrolysate of the Black Sea mussels Bipolan were given. Optimal characteristics of the manufacturing of new drag were established.


УДК 543.544:615.07

Витюкова Е.О., Войтюк О.Д., Егорова А.В., Гихер З.А.

Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины; Совместное украинско-бельгийское химическое предприятие ОАО «ИнтерХим»

Валидация ВЭЖХ-методик количественного определения прозерина и фенобарбитала в смывах с поверхностей фармоборудования

Метод ВЭЖХ использован для определения следовых количеств прозерина и фенобарбитала в смывах с поверхностей фармацевтического оборудования после процесса предварительной очистки. Разработанные методики валидированы по следующим показателям: специфичность, линейность, внутрилабораторная прецизионность, предел обнаружения. Показана стабильность остаточных количеств прозерина и фенобарбитала в растворах и на аппликаторах в течение 48 ч при комнатной температуре.

Резюме

Вітюкова К.О., Войтюк О.Д., Єгорова А.В., Гіхер З.О.

Валідація ВЕРХ-методик визначення прозерину та фенобарбіталу у змивах із поверхонь фармобладнання

Метод ВЕРХ використано для визначення прозерину та фенобарбіталу у змивах із поверхонь фармацевтичного обладнання після процесу попереднього очищення. Розроблені методики валідовано за такими параметрами: специфічність, лінійність, внутрішнболабораторна прецизійність, межа виявлення. Показано стабільність слідових кількостей прозерину та фенобарбиталу у розчинах та на аплікаторах протягом 48 год при кімнатній температурі.

Summary

Vityukova K.O., Voitiyk O.D. , Yegorova A.V., Giher Z.A.

Validation of an HPLC-methods for the assay of proserin and phenobarbital in washings of surfaces if pharmaceutical equipment

HPLC was used for the determination of traces quantities of proserin and phenobarbital in washings of surfaces of pharmaceutical equipment after their previous cleaning. Developed methods had been validated according next characters: specificity, linearity, accuracy, intermediate precision, detection limit. The stability of residual quantities of proserin and phenobarbital in solutions and on swabs during 48 hours at room temperature was shown.


УДК 615.27:547.814.5

Маслова Н.Ф., Крамаренко Е.А., Шаломай А.С.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и изделий медицинского назначения»; ЗАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод», г. Киев

Экспериментальные данные о Корвитине: влияние на время кровотечения из стандартных краевых надрезов печени и его действие на некоторые показатели системы гемостаза у интактных животных

Приведено сравнительное изучение влияния препаратов «Корвитин» и «Ацелизин-КМП» на время кровотечения из стандартных краевых надрезов печени и его действие на некоторые показатели системы гемостаза у интактных животных. Установлено, что и Корвитин, и Ацелизин-КМП при однократном и длительном введениях интактным животным увеличивают время кровотечения из стандартных краевых надрезов печени и время свертывания крови. Следует, однако, отметить, что исследуемый препарат уступает Ацелизину-КМП по силе действия на длительность кровотечения из стандартных краевых надрезов печени. Однократное и длительное введение препаратов интактным крысам в терапевтической дозе не оказывают влияния на показатели плазменного звена гемостаза и фибринолиз. При длительном введении препаратов отмечена незначительная тенденция к увеличению фибринолитической активности крови, причем на фоне введения Ацелизина-КМП она более выражена.

Резюме

Маслова Н.Ф., Крамаренко О.О., Шаломай А.С.

Експериментальні дані про Корвітин: вплив на час кровотечі зі стандартних крайових надрізів печінки та його дія на деякі показники системи гемостазу у інтактних тварин

Приведено порівняльне вивчення впливу препаратів «Корвітин» і «Ацелізин-КМП» на час кровотечі зі стандартних крайових надрізів печінки та його дію на деякі показники системи гемостазу у інтактних тварин. Встановлено, що і Корвітин, і Ацелізин-КМП при одноразовому та тривалому введеннях інтактним тваринам подовжують час кровотечі зі стандартних крайових надрізів печінки та час згортання крові. Слід зазначити, що досліджуваний препарат поступається Ацелізину-КМП за силою дії на тривалість кровотечі зі стандартних крайових надрізів печінки. Одноразове та тривале введення препаратів інтактним щурам у терапевтичній дозі не чинять впливу на показники плазмової ланки гемостазу та фібриноліз. При тривалому введенні препаратів спостерігається незначна тенденція до збільшення фібринолітичної активності крові, причому на тлі введення Ацелізину-КМП зазначена активність більш виражена.

Summary

Maslova N.F., Kramarenko E.A., Shalomaiy A.S.

Experimental data concerning Korvitin: its impact on bleeding time of standard edge notches of the liver and its effect on the some indices of hemostasis system at intact animals

Comparative study of effects of Korvitin and Acelizin-KMP on bleeding time of standard edge notches of the liver and its effect on some indices of hemostasis system at intact animals was given. It was established that both Korvitin and Acelizin-KMP at one-time and ling-term administration to intact animals prolonged bleeding time of standard edge notches of the liver and the time of blood coagulation. But it should be mentioned that studied drug yield to Acelizin-KMP by the strength of an effect to bleeding time of standard edge notches of the liver. One-time and long-term administration of drugs to intact rats at therapeutical dose had no effect on indices of plasma link of hemostasis and fibrinolysis. At the ling-term administration of drugs was observed slight tendency to the increase of fibrinolytic activity of blood. At the administration of Acelizin-KMP was more prominent.


УДК 615.015.11:547.32:547.569:616-037-092.9

Сирова Г.О.

Харківський національний медичний університет

Експериментальне підтвердження прогнозованої фармакологічної активності калієвої солі 2,4-дихлорбензойної кислоти

Експериментальні дослідження на лабораторних тваринах підтвердили наявність прогнозованих протизапальної та жарознижувальної активності калієвої солі 2,4-дихлорбензойної кислоти. Протизапальну та жарознижувальну активність композиції „Мігрепін», що містить кофеїн, карбамазепін, допоміжні речовини та калієву сіль 2,4-дихлорбензойної кислоти, забезпечує останній компонент.

Резюме

Сыровая А.О.

Экспериментальное подтверждение прогнозированной фармакологической активности калиевой соли 2,4-дихлорбензойной кислоты

Экспериментальные исследования на лабораторных животных подтвердили наличие прогнозированных противовоспалительной и жаропонижающей активности калиевой соли 2,4-дихлорбензойной кислоты. Противовоспалительную и жаропонижающую активность композиции «Мигрепин», состоящей из кофеина, карбамазепина, вспомогательных веществ и калиевой соли 2,4-дихлорбензойной кислоты, обеспечивает последний компонент.

Summary

Syrova G.O.

The experimental confirmation of the forecast pharmacological effect of 2,4-dichlorbenzoic acid potassium salt

Experimental study confirmed an availability of forecast anti-inflammatory and febrifugal effects of 2,4-dichlorbenzoic acid potassium salt in laboratorial animals. Anti-inflammatory and febrifugal effects of combination “Migrepin” (caffeine, carbamazepine, excipiens and 2,4-dichlorbenzoic acid potassium salt) last component provided.


УДК 615.1:338.5

Косяченко К.Л., Немченко А.С.

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів, м. Київ; Національний фармацевтичний університет

Наукове узагальнення підходів до формування системи цін на лікарські засоби та реімбурсації їх вартості у країнах ЄС

Запропоновано методику аналізу міжнародних підходів до формування системи цін на ЛЗ та реімбурсації їх вартості. Для цього визначено три групи країн аналізу та еталонні країни у залежності від соціально-економічних показників розвитку та особливостей організації систем охорони здоров’я та фармації. Проведено аналіз загальних підходів до ціноутворення та реімбурсації вартості на ЛЗ серед груп країн аналізу та визначено їх основні відмінності. У відповідності до визначених відмінностей проаналізовано методи державного регулювання системи цін в еталонних країнах та сформульовано основні принципи їх застосування. Встановлено, що основними методами державного регулювання цін на ЛЗ у країнах ЄС є референтне ціноутворення, моніторинг, встановлення диференційованої шкали торговельних націнок.

Резюме

Косяченко К.Л., Немченко А.С.

Научное обобщение подходов к формированию системы цен на лекарственные средства и реимбурсации их стоимости в странах ЕС

Предложена методика анализа международных подходов к формированию системы цен на ЛС и реимбурсации их стоимости. Для этого определены три группы стран анализа и эталонные страны в зависимости от социально-экономических показателей развития и особенностей организации систем здравоохранения и фармации. Проведен анализ общих подходов к ценообразованию и реимбурсации стоимости на ЛС среди групп изучаемых стран и определены их основные различия. В соответствии с определенными различиями проанализированы методы государственного регулирования системы цен в эталонных странах и сформулированы основные принципы их применения. Установлено, что основными методами государственного регулирования цен на ЛС в странах ЕС является референтное ценообразование, мониторинг, установление дифференцированной шкалы торговых наценок.

Summary

Kosyachenko K.L, Nemchenko A.S.

Scientific synthesis of approaches to the formation of prices’ system of drugs and reimbursement of their value in EU

The method of an analysis of international approaches to the formation of drugs prices and the reimbursement their value was proposed. For this work, three groups of analyzed countries and reference of the country depending on socio-economic indices of their development and characteristics of the organization of Health Systems and pharmacy were identified. The analysis of general approaches to pricing and reimbursement value of the drugs among analyzed groups was conducted and their key differences were identified. In accordance with certain differences, methods of state regulation of prices in the reference countries were analyzed and basic principles of their application were formulated. It was established that main methods of state regulation of drug prices in the EU is referential pricing, monitoring, and establishment of a differentiated scale of trade margins.


УДК 615.1:330.131.7

Євтушенко О.М.

Національний фармацевтичний університет

Моделювання впливу ринкових факторів на ціни лікарських препаратів

Змодельовано вплив ринкових факторів на ціни лікарських препаратів. Проаналізовано ринок лікарських засобів. На основі отриманих даних виведено рівняння залежності ціни від таких факторів, як термін присутності на ринку, якість лікарських засобів, обізнаність фахівців, наявність в аптеках, ціна оригінального препарату. За допомогою моделі можливе одержання теоретично обгрунтованої ціни для будь-якого лікарського засобу, що є основою для подальшого моделювання ринкової ситуації з урахуванням власних заходів фірми та дій конкурентів.

Резюме

Евтушенко Е.Н.

Моделирование влияния рыночных факторов на цены лекарственных препаратов

Смоделировано влияние рыночных факторов на цены лекарственных препаратов. Проанализирован рынок лекарственных средств. На основе полученных данных выведено уравнение зависимости цены от продолжительности присутствия на рынке, качества лекарственных средств, осведомленности специалистов, наличия в аптеках и цены оригинального препарата. С помощью модели возможно получение теоретически обоснованной цены для любого лекарственного средства, что является основой для дальнейшего моделирования рыночной ситуации с учетом собственных мероприятий фирмы и действий конкурентов.

Summary

Evtushenko О.M

Modelling of the impact of marketing factors on prices for drugs

The impact of marketing factors on prices for drugs was modeled. The market of drugs was studied. At the base of obtained data was developed the equation of the dependence of the price upon such factors, as a term of the presence at the market, the quality of drug, specialists awareness, the presence in pharmacies, the price of original drug. With the use of the model could be obtained theoretically proved price for any drug. It could be the base for further modeling of marketing situation with the taking into account of actions of manufacturer and competitors.


УДК 614.27:615.036.8:616.61

Єрмоленко Т.І.

Харківський національний медичний університет

Дослідження впливу ринкових чинників на оптимізацію лікарського забезпечення хворих на захворювання нирок

Вивчено ринкові чинники, що впливають на якість лікарського забезпечення хворих на захворювання нирок в умовах стаціонарного лікування, а саме: пропозиції на лікарські препарати від вітчизняних, закордонних виробників, можливість включення до схем лікування синонімів лікарських препаратів як вітчизняного, так і закордонного походження. Запропоновано використовувати коефіцієнт перерахунку вартості з метою оптимізації витрат на лікарське забезпечення таких хворих.

Резюме

Ермоленко Т.И.

Исследование влияния рыночных факторов на оптимизацию лекарственного обеспечения больных с заболеваниями почек

Изучены рыночные факторы, влияющие на качество лекарственного обеспечения больных с заболеваниями почек в условиях стационарного лечения: предложения лекарственных препаратов отечественных, импортных производителей, возможность включения в схемы лечения синонимов лекарственных препаратов как отечественного, так и импортного производства. Предложен коэффициент пересчета стоимости с целью оптимизации затрат на лекарственное обеспечение таких больных.

Summary

Ermolenko T.I.

Study of the impact of market factors to the optimization of the drug provision of patients with kidneys diseases

Marketing factors which are influenced on the quality of drug supply of patients with kidneys diseases in hospital treatment: offers of home and foreign manufacturers, possibility of the including to treatment schemes of synonyms of drugs of home and foreign origin, were studied. A coefficient of calculation of costs for the optimization of the expenses for the drug supply of such patients was proposed for use.


УДК 658.62.018.012

Шестопал О.А., Підпружников Ю.В.

ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ; Національний фармацевтичний університет

Оцінювання якості постачань сировини для забезпечення якості лікарських засобів

Враховуючи, що процедура оцінювання та вибору постачальників є найбільш ємною та значущою у процесі закупівлі, авторами встановлено алгоритм взаємозв’язку процесу закупівлі та загального забезпечення якості продукції, що дозволяє впровадити комплексний підхід до забезпечення якості лікарських засобів. Розроблено й апробовано методику поточного та періодичного оцінювання якості фармацевтичних постачань із метою забезпечення обґрунтованого підходу до кваліфікації постачальників. Результат проведеної роботи дозволяє сформувати реєстр постачальників за кожним виду закупівель з урахуванням встановленого рейтингу постачальника та оптимізувати витрати ресурсів при проведенні вхідного контролю.

Резюме

Шестопал О.А., Подпружников Ю.В.

Оценка качества поставок сырья для обеспечения качества лекарственных средств

Учитывая, что процедура оценки и выбора поставщиков является наиболее емкой в процессе закупки, авторами установлен алгоритм взаимосвязи процесса закупки и общего обеспечения качества продукции, что позволяет внедрить комплексный поход к обеспечению качества лекарственных средств. Разработана и апробирована методика текущей и периодической оценки качества фармацевтических поставок с целью обеспечения обоснованного похода к квалификации поставщиков. Результат проведенной работы позволяет сформировать реестр поставщиков по каждому виду закупок с учетом установленного рейтинга поставщика и оптимизировать затраты ресурсов при проведении входного контроля.

Summary

Shestopal O.A., Podpruzhnikov Yu.V.

Estimation of the quality of the supplying of raw material for quality assurance of drugs

Taking into account that the procedure of the estimation and choosing of suppliers was the most important in the purchase process, it has been established an algorithm of correlation of the purchase process and general quality assurance of production. It allowed to implement complex approach to the quality assurance of drugs. The method of progressive estimation of quality of pharmaceutical supplying for the insurance of validated approach to the qualification of suppliers was developed and also was tested. The result of conducted work allowed to develop the list of suppliers according each kind of purchase taking into account of established tare of supplier and to optimize the consumption of resources at incoming control.


УДК 615.322:616-092.4:616.61

Штриголь С.Ю., Товчига О.В.

Національний фармацевтичний університет

Біологічно активні речовини та препарати рослинного походження із нефропротекторною активністю

Проаналізовано дані щодо деяких лікарських рослин світової флори із нефропротекторними властивостями, верифікованими в умовах експерименту та/або у клінічних умовах. Узагальнено відомості про діючі речовини цих рослин та механізми їхньої дії на різних рівнях. Висвітлено перспективи подальших досліджень і можливість застосування фітопрепаратів при патології нирок.

Резюме

Штрыголь С.Ю., Товчига О.В.

Биологически активные вещества и препараты растительного происхождения с нефропротекторной активностью

Проанализированы данные о некоторых лекарственных растениях мировой флоры с нефропротекторными свойствами, верифицированными в эксперименте и/или клинически. Обобщены сведения о действующих веществах этих растений и механизмах их действия на различных уровнях. Освещены перспективы дальнейших исследований и возможности применения фитопрепаратов при патологии почек.

Summary

Shtrygol S.Yu., Tovchiga O.V.

Biologically active substances and drugs of herbal origin with nephroprotective effect

Data of some plants of the World flora with nephroprotective effects, which have been verified at the experiment and/or clinically, were analyzed. The information about the biologically active substances of these plants and about the mechanisms of their effect at different levels was summarized. Prospects of further studies and the potential of the herbal drugs use at kidney diseases were shown.

 


назад в архив

на главную страницу

 

Rambler's Top100
Hosted by uCoz