Rambler's Top100

ФАРМАКОМ
научно-практический журнал * Харьков

PHARMACOM * THE SCIENTIFIC & PRACTICAL JOURNAL ON DRUGS * KHARKOV


ГП «Государственный научный центр лекарственных средств»
ГП «Научно-экспертный фармакопейный центр»

на главную страницу

назад в архив

№ 3 2006 г.


До 60-річчя від дня народження Петрух Любові Іванівни


До Вашої уваги представлено проект монографії Доповнення 2 до Державної Фармакопеї України 1-го видання на вугілля активоване.
Проект монографії «Вугілля активоване» наданий до друку групою «Монографії на лікарські субстанції» (керівник групи — к.фарм.н. Георгієвський Г.В., відповідальний виконавець — наук. співр. Тихоненко Т.М.) відділу Державної Фармакопеї України ДП «Науково-експертний фармакопейний центр».
Представлений проект складений на основі монографії Європейської Фармакопеї 5-го видання та її Доповнень.

В обговоренні проекту брали участь Гризодуб О.І. (д.х.н., професор, директор ДП НЕФЦ), Согоян Т.П. (к.х.н., ст. наук. співр. лабораторії фармакопейного аналізу НП НЕФЦ), Черниш Л.Я. (наук. співр. лабораторії фізико-хімічних процесів ДП ДНЦЛЗ).
Зауваження та пропозиції щодо представленого проекту Ви можете направляти на адресу ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» (відділ ДФУ) або журналу «Фармаком».
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до відкритого обговорення на Форумі сайту журналу «Фармаком» Farmacomua.narod.ru.

ПРОЕКТ

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ


До Вашої уваги представлено проект монографії Доповнення 2 до Державної Фармакопеї України 1-го видання на тальк.
Тальк є однією з найпоширеніших допоміжних речовин, що використовуються у виробництві таблетованих лікарських форм.
Проект монографії «Тальк» наданий до друку групою «Монографії на лікарські субстанції» (керівник групи — к.фарм.н. Георгієвський Г.В., відповідальний виконавець — наук.співр. Тихоненко Т.М.) відділу Державної Фармакопеї України ДП «Науково-експертний фармакопейний центр». Представлений проект складений на основі монографії Європейської Фармакопеї 5-го видання та її Доповнень.
В обговоренні проекту брали участь Гризодуб О.І. (д.х.н., професор, директор ДП НЕФЦ), Согоян Т.П. (ст. наук. співр. лабораторії фармакопейного аналізу
НП НЕФЦ), Юдіна І.І. (зав. сектором науково-технічної експертизи НТД на хіміко-фармацевтичні препарати, субстанції та допоміжні речовини ДП НЕФЦ).

Зауваження та пропозиції щодо представленого проекту Ви можете направляти на адресу ДП «Науково-експертний фармакопейний центр» (відділ ДФУ) або журналу «Фармаком».
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до відкритого обговорення на Форумі сайту журналу «Фармаком» Farmacomua.narod.ru.

ПРОЕКТ

ТАЛЬК


УДК 615.322:582.736.3
Георгиевский В.П., Литвиненко В.И., Аммосов А.С.
Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Вопросы введения в Государственную Фармакопею Украины монографии «Солодки корни»

Проведен сравнительный анализ показателей качества сырья корней солодки, регламентируемых ЕФ, ГФ Х, ГОСТ, а также Фармакопеями Индии и Японии. Показано, что данные статьи являются документами, регламентирующими качество, прежде всего, различных видов солодки. Показана необходимость дополнительных исследований по некоторым показателям качества.

Резюме
Георгієвський В.П., Литвиненко В.І., Аммосов О.С.
Питання введення в Державну Фармакопею України монографії «Солодки корені”
»
Проведено порівняльний аналіз показників якості коренів солодки, що регламентуються ЄФ, ГФ Х, ГОСТ, Фармакопеями Індії та Японії. Показано, що дані статті є документами, що регламентують якість, перш за все, різних видів солодки. Показано необхідність додаткових досліджень за деякими показниками якості.

Summary
Georgiyevsky V.P., Litvinenko V.I., Ammosov A.S.
Matters of introduction of the monograph «Liquorice root» into the State Pharmacopoeia of Ukraine
Comparative analysis of liquorice root quality indices, regulated by EP, SP X, all-Union State Standards, and also by India and Japan Pharmacopoeias, was conducted. It was shown that these monographs were documents, which first of all regulated the quality of different species of the liquorice. The necessity of additional studies on several quality indices was shown.


УДК 615.454.2
Романова Я.Ю., Козлова Н.Г., Довга І.М., Замараєва О.Є.
Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів»

Сучасні аспекти лікування туберкульозу

Проаналізовано шляхи боротьби з туберкульозом, що полягають у впровадженні сучасних стратегій лікування та розвитку ринку протитуберкульозних препаратів. Наведено аналітичний огляд ринку протитуберкульозних препаратів. Показано доцільність створення комбінованих препаратів для лікування туберкульозу.

Резюме
Романова Я.Ю., Козлова Н.Г., Долгая И.Н., Замараева Е.Е.
Современные аспекты лечения туберкулеза
Проанализированы направления борьбы с туберкулезом, заключающиеся во внедрении современных стратегий лечения и развитии рынка противотуберкулезных препаратов. Приведен аналитический обзор рынка противотуберкулезных препаратов. Показана целесообразность создания комбинированных препаратов для лечения туберкулеза.

Summary
Romanova Ya.Yu., Kozlova N.G., Dolgaya I.N., Zamaraeva E.E.
Modern aspects of tuberculosis treatment
Directions of fight against tuberculosis, consisting in introduction of modern strategy of treatment and development of the market of antituberculous preparations were analyzed. Analytic review of the market of antituberculous preparations was conducted. The expediency of creation of combined antituberculous preparations was shown.


УДК 547.79
Георгиевский Г.В.
Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Биологическая активность производных 1,2,4-триазола

Приведен анализ литературных данных по биологической активности производных 1,2,4-триазола. Отмечено создание украинскими учеными оригинального отечественного синтетического препарата - производного 1,2,4-триазола — тиотриазолина, обладающего гепато-, кардиопротекторным и противовоспалительным действием. Его производство освоено заводами Украины в форме таблеток, инъекционных растворов, глазных капель, мази, суппозиториев и комбинированного лекарственного средства с пирацетамом.

Резюме
Георгієвський Г.В.
Біологічна активність похідних 1,2,4-триазолу
Наведено аналіз літературних даних із біологічної активності похідних 1,2,4-триазолу. Відзначено створення українськими вченими оригінального вітчизняного препарату – похідного 1,2,4-триазолу – тіотриазоліну, що виявляє гепато-, кардіопротекторну та протизапальну дію. Його виробництво освоєно заводами України у формі таблеток, розчинів для ін’єкцій, очних крапель, мазі, супозиторіїв і комбінованого лікарського засобу із пірацетамом.

Summary
Georgiyevskiy G.V.
Biological activity of 1,2,4-triazole derivatives
The analysis of literary data under biological activity of 1,2,4-triazole derivatives was given. It was noticed the creation by Ukrainian scientists of original domestically produced synthetic preparation - 1,2,4-triazole derivative – thiatriazoline, which had hepato-, cardioprotective and antiphlogogenic effect. Its production was adjusted by Ukrainian producers in the form of tablets, solution for injection, eye drops, ointment, suppositories and composed drug with pyracetam.


УДК 615.32:582.883.4:581.45
Кошовий О.М., Осолодченко Т.П., Мудрик І.М., Ковальова А.М., Комісаренко А.М.
Національний фармацевтичний університет

Перспективи створення нового лікарського засобу шляхом комплексної переробки листя евкаліпта

Проведено порівняльне якісне та кількісне вивчення гідрофільних біологічно активних речовин (БАР) листя евкаліпта та його шроту після одержання хлорофіліпту. Встановлено, що в листі евкаліпта та його шроті гідроксикоричні кислоти, відповідно, складають (0.338±0.022) % та (0.32±0.02) %; флавоноїди — (0.469±0.019) % та (0.456±0.01) %; поліфенольні сполуки — (2.167±0.026) % та (2.103±0.01) %; полісахариди — (1.29±0.03) та (1.17±0.02) %; амінокислоти — (0.019±0.0005) % та (0.016±0.001) %. Порівняльний аналіз засвідчив, що основна частина БАР гідрофільної природи, які містяться в листі евкаліпта, залишається у його шроті після одержання хлорофіліпту, що свідчить про можливість комплексної переробки даної сировини. Досліджено антимікробну та протизапальну активність екстракту зі шроту листя евкаліпта.

Резюме
Кошевой О.Н., Осолодченко Т.П., Мудрик И.М., Ковалева А.М., Комиссаренко А.Н.
Перспективы создания нового лекарственного средства путем комплексной переработки листьев эвкалипта
Проведено сравнительное качественное и количественное изучение гидрофильных биологически активных веществ (БАВ) листьев эвкалипта и его шрота после получения хлорофиллипта. Установлено, что в листьях эвкалипта и его шроте гидроксикоричные кислоты, соответственно, составляют (0.338±0.022) % и (0.32±0.02) %; флавоноиды — (0.469±0.019) % и (0.456±0.01) %; полифенольные соединения — (2.167±0.026) % и (2.103±0.01) %; полисахариды — (1.29±0.03) % и (1.17±0.02) %; аминокислоты — (0.019±0.0005) % и (0.016±0.001) %. Сравнительный анализ показал, что основная часть БАВ гидрофильной природы, содержащихся в листьях эвкалипта, остается в его шроте после получения хлорофиллипта, что свидетельствует о возможности комплексной переработки данного сырья. Исследованы антимикробная и противовоспалительная активность экстракта из шрота листьев эвкалипта.

Summary
Koshevoy O.N., Osolodchenko T.P., Mudrik I.M, Kovalyova A.M., Komissarenko A.N.
Prospects of the creation of new drug by complex processing of eucalyptus leaves
Comparative qualitative and quantitative study of hydrophilic biologically active substance (BAS) from eucalyptus leaves and its extracted meal after chlorophyllipte obtaining was conducted. It was established that at eucalyptus leaves and its extracted meal hydroxycinnamon acids accordingly make (0.338±0.022) % and (0.32±0.02) %; flavonoids — (0.469±0.019) % and (0.456±0.01) %; polyphenol compounds — (2.167±0.026) % and (2.103±0.01) %; polysaccharides — (1.29±0.03) % and (1.17±0.02) %; amino acids — (0.019±0.0005) % and (0.016±0.001) %. Comparative analysis has confirmed, that basic part of hydrophilic nature BAS, which contains in eucalyptus leaves, remained in extracted meal after chlorophyllipte obtaining, what testifies to possibility of complex processing the given herbal drug. Antimicrobial and anti-inflammatory effects of the extract from eucalyptus leaves extracted meal were studied.


УДК 615.711.5

Комиссаренко С.Н.
Национальный фармацевтический университет

Карденолидные гликозиды семян Ornithogalum magnum Krasch. et Schisсhk. локундьезид и 19-гидрокси-сарментогенин-рамнозид

Идентифицированы два карденолидных гликозида семян Ornithogalum magnum Krasch. et Schisсhk., которые представляют собой локундьезид (3b-(O-a-L-рамнопиранозил)-5,11a,14b-тригидрокси-5b-кард-20(22)-енолид) и 19-гидрокси-сарментогенин-рамнозид (3b-(O-a-L-рамнопиранозил)-11a,14b,19-тригидрокси-5b-кард-20(22)-енолид).

Резюме
Комісаренко С.М.
Карденолідні глікозиди насіння Ornithogalum magnum Krasch. et Schisсhk. локундьєзид і 19-гідрокси-сарментогенін-рамнозид
Ідентифіковано два карденолідні глікозиди насіння Ornithogalum magnum Krasch. et Sсhіsсhк., що являють собою локундьєзид - (3b-(O-a-L-рамнопіранозил)-5,11a,14b-тригідрокси-5b-кард-20(22)-енолід) і 19-гідрокси-сарментогенін-рамнозид (3b-(O-a-L-рамнопіранозил)-11a,14b,19-тригідрокси-5b-кард-20(22)-енолід).

Summary
Komissarenko S.N.
Cardenolid glycosides of Ornitogalum magnum Krasch. et Schischk. seeds lokundeside and 19-hydroxy-sarmentogenine-ramnoside
Two cardenolid glycosides of Ornitogalum magnum Krasch. et Schischk. seeds, which corresponded to lokundeside (3b-(O-a-L-ramnopyranosyl)-5,11a,14b-trihydroxy-5b-card-20(22)-enolide) and 19-hydroxy-sarmentogenine-ramnoside (3b-(O-a-L-ramnopyranosyl)-11a,14b,19-tridihydroxy-5b -card-20(22)-enolide), were identified.


УДК 615.214.24
Левицкий А.П., Макаренко О.А., Ходаков И.В., Россаханова Л.Н., Зеленина Ю.В., Попова Н.В., Литвиненко В.И.
Институт стоматологии АМН Украины (г. Одесса)
Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»

Влияние изофлавоноидов на обмен кальция у крыс после овариэктомии

Исследовано влияние изофлавоноидов софоры японской и сои на экскрецию ионов кальция у животных при овариэктомии. Показано, что эти вещества значительно уменьшают экскрецию кальция за счет снижения диуреза. В костной ткани софорикозид снижает активность протеаз и повышает плотность кости.

Резюме
Левицький А.П., Макаренко О.А., Ходаков І.В., Россаханова Л.М., Зеленіна Ю.В., Попова Н.В., Литвиненко В.І.
Вплив ізофлавоноїдів на обмін кальцію у щурів після оваріектомії
Досліджено вплив ізофлавоноїдів софори японської та сої на екскрецію іонів кальцію у тварин при оваріектомії. Показано, що ці речовини значно зменшують екскрецію кальцію через зниження діурезу. У кістковій тканині софорикозид знижує активність протеаз і підвищує щільність кістки.

Summary
Levitskiy A.P., Makarenko O.A., Khodakov I.V., Rossakhanova L.N., Zelenina Yu.V., Popova N.V., Litvinenko V.I.
Influence of isoflavonoids on calcium metabolism in rats after ovariectomy
The influence of Sophora japonica L. and soy isoflavonoids on calcium ion excretion in animals at ovariectomy was studied. It was shown that these substances considerably decrease calcium excretion due to diuresis decrease. In bone tissue sophoricoside protease activity decreased and bones density increased.


УДК 573.6.086.83:577.15
Соколов Ю.В., Краснопольский Ю.М.
Закрытое акционерное общество “Биолек”

Изучение зависимости продуцирования гиалуронидазы штаммом S.аureus от условий культивирования

В статье приведены результаты исследований по выбору оптимальных условий культивирования штамма-продуцента гиалуронидазы. Определены оптимальные значения рН, температуры и продолжительности культивирования микроорганизмов, исследовано влияние компонентов питательных сред (пептона, аминного азота, гемоглобина) на продуцирование фермента.

Резюме
Соколов Ю.В., Краснопольський Ю.М.
Вивчення залежності продукування гіалуронідази штамом S.аureus від умов культивування
У статті наведено результати досліджень із вибору оптимальних умов культивування штаму-продуцента гіалуронідази. Визначено оптимальні показники рН, температури та тривалості росту мікроорганізмів, досліджено вплив компонентів живильних середовищ (пептону, амінного азоту, гемоглобіну) на продукування ферменту.

Summary
Sokolov Yu.V., Krasnopolskiy Yu.M.
Study of correlation of hyaluronidaze production by S.aureus strain from cultivation conditions
In the article results of studies at the choice of optimum conditions of the cultivation of S. aureus strain were given. Optimum values of рН, temperature and time of microorganisms cultivation were determined, an influence of components of nutrient mediums (peptone, amine nitrogen, hemoglobin) on enzyme production was studied.


УДК 615.324.012

Сичкарь Л.А., Дихтярев С.И., Денисенко Н.В.
Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств»
Государственное предприятие «Научно-экспертный фармакопейный центр»

Исследование природы осадка в экстрактах селезенки крупного рогатого скота

Проведены предварительные исследования по идентификации осадка, образующегося в жидких лекарственных формах препаратов селезенки крупного рогатого скота. Методами УФ-, ИК- и масс-спектроскопии установлено, что в состав осадка входит мочевая кислота, присутствующая в тканях этих животных в повышенных концентрациях и попадающая в препарат на стадии экстрагирования сырья.

Резюме
Січкар Л.А., Діхтярьов С.І., Денисенко Н.В.
Дослідження природи осаду в екстрактах селезінки великої рогатої худоби
Проведено попередні дослідження з ідентифікації осаду, що утворюється в рідких лікарських формах препаратів селезінки великої рогатої худоби. Методами УФ-, ІЧ- та мас-спектроскопії встановлено, що до складу осаду входить сечова кислота, що наявна у тканинах цих тварин у підвищених концентраціях і потрапляє до препарату на стадії екстрагування сировини.

Summary
Sichkar L.A., Dichtyarev S.I., Denisenko N.V.
Study of the precipitate nature in cattle spleen extracts
Explorations on identification of the precipitate, which was resulting in liquid drug forms of preparations of cattle spleen, were conducted. It was established by UV-, IR- and mass-spectroscopy methods that uric acid, which is presented at tissues of these animals in high concentrations and got to the preparation on the stage of raw extracting, was included in the precipitate composition.


УДК 615.07:535.379:541.124:543

Блажеєвський М.Є., Миронюк П.Л.
Національний фармацевтичний університет

Хемілюмінесцентне визначення ізоніазиду в таблетках ізоніазиду по 0.3 г

Досліджена хемілюмінесценція нітрату 9-ціано-10-метилакридинію в сильнолужному середовищі у присутності ізоніазиду. Розроблена методика та показана можливість кількісного визначення ізоніазиду в таблетках по 0.3 г. Відносне стандартне відхилення не перевищує 3.5%. Нижня межа визначуваних концентрацій складає 0.3 мкг/мл.

Резюме
Блажеевский Н.Е, Миронюк П.Л.
Хемилюминесцентное определение изониазида в таблетках изониазида по 0.3 г
Исследована хемилюминесценция нитрата 9-циано-10-метилакридиния в сильнощелочной среде в присутствии изониазида. Разработана методика и показана возможность количественного определения изониазида в таблетках по 0.3 г. Относительное стандартное отклонение не превышает 3.5 %. Нижняя граница определения составляет 0.3 мкг/мл.

Summary
Blazeevskiy N.E., Mironuk P.L.
Chemiluminescent determination of isoniazid in іsoniazid tablet on 0.3 g
The chemiluminescence of 9-cyano-10-methylacridinii nitrate in strong alkaline medium over a isoniazid was studied. The method was developed and the possibility of quantitative determination of isoniazid in tablets on 0.3 g was shown. Relative standard deviation was not more 3.5 %. Lower limit of determination was 0.3 g/ml.


УДК 615.244:615.322:615.453.4
Демьяненко В.Г., Жехжах Самер, Демьяненко Д.В.
Национальный фармацевтический университет

Разработка методик контроля качества липофильного экстракта плодов шиповника

Проведено исследование качественного и количественного состава плодов шиповника и липофильного комплекса, выделенного из сырья экстракцией хладонами. С помощью тонкослойной хроматографии в различных системах растворителей выявлены основные группы БАВ. Разработаны методики стандартизации сырья и липофильного экстракта шиповника по основным действующим веществам – галактолипиду и каротину. Изучена стабильность хладонового экстракта при хранении. Показано, что его показатели качества не изменяются в течение 9 месяцев.

Резюме
Дем’яненко В.Г., Жехжах Самер, Дем’яненко Д.В.
Розробка методик контролю якості ліпофільного екстракту плодів шипшини
Проведено дослідження якісного та кількісного складу плодів шипшини та ліпофільного комплексу, виділеного із сировини екстракцією хладонами. За допомогою тонкошарової хроматографії в різних системах розчинників було виявлено основні групи БАР. Розроблено методики стандартизації сировини й ліпофільного екстракту шипшини за основними діючими речовинами – галактоліпідом і каротином. Вивчено стабільність хладонового екстракту при зберіганні. Показано, що його показники якості не змінюються протягом 9 місяців.

Summary
Demyanenko V.G., Zekhzakh Samer, Demyanenko D.V.
Development of methods of quality control of dog rose hips lipophilic extract
The study of qualitative and quantitative analysis of dog rose hips and lipophilic complex, isolated by chladones extraction from herbal drug, was given. By thin-layer chromatography in different solvent systems main groups of biologically active substances were revealed. Methods of herbal drug and lipophilic extract standardization by basic active substances – galactolipid and carotene were developed. The stability of chladone extract at the storage was studied. It was shown that its quality indices did not changed at the storage during 9 months.


УДК 615.453.3:616.33-002.44:549.67

Рибачук Д.В., Рибачук В.Д., Пашнев П.П.
Національний фармацевтичний університет

Розробка складу та технології таблеток природного цеоліту

Експериментально обгрунтовано застосування методу вологої грануляції для одержання таблеток природного цеоліту. Проведено дослідження процесу грануляції порошку природного цеоліту. Вивчено вплив виду та концентрації зв’язувальних та інших допоміжних речовин на фізико-хімічні, технологічні властивості таблеткових мас і показники якості таблеток. Розроблено склад і запропоновано раціональну технологію виготовлення таблеток.

Резюме
Рыбачук Д.В., Рыбачук В.Д., Пашнев П.П.
Разработка состава и технологии таблеток природного цеолита
Экспериментально обосновано применение метода влажной грануляции для получения таблеток природного цеолита. Проведено исследование процесса грануляции порошка природного цеолита. Изучено влияние вида и концентрации связующих и других вспомогательных веществ на физико-химические, технологические свойства таблеточных масс и показатели качества таблеток. Разработан состав и предложена рациональная технология получения таблеток.

Summary
Rybachuk D.V., Rybachuk V.D., Pashnev P.P.
Development of composition and technology of natural zeolite tablets
Use of damp granulation method for the obtaining of natural zeolite tablets was experimentally grounded. Study of the granulation of natural zeolite powder was conducted. The influence of type and concentration of binders and other excipients to physico-chemical and technological properties of tableting mass and tablets quality indices was studied. It was developed the composition and efficient technology of tablets obtaining was suggested.


УДК 615.453.4:615

Загорій В.А., Стромко С.Б., Буцька В.Є., Перемот З.П., Загорій Г.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Закрите акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця»

Дослідження пресуємості лактози моногідрату в технології препарату «Бромгексин-Дарниця», таблетки по 8 мг, одержаного методом прямого пресування

Технологія виробництва препарату «Бромгексин-Дарниця», таблетки по 8 мг, оновлена: замість методу вологої грануляції використано метод прямого пресування. Це дозволило покращити якість таблеток згідно вимог Державної Фармакопеї України (ДФУ). Збережено біофармацевтичні показники та забезпечено економічний ефект від впровадження науково-експериментальної розробки препарату.

Резюме
Загорий В.А., Стромко С.Б., Буцкая В.Е., Перемот З.П., Загорий Г.В.
Исследование прессуемости лактозы моногидрата в технологии препарата “Бромгексин-Дарница”, таблетки по 8 мг, полученного методом прямого прессования

Технология производства препарата «Бромгексин-Дарница», таблетки по 8 мг, обновлена: вместо метода влажной грануляции использован метод прямого прессования. Это позволило улучшить качество таблеток согласно требованиям Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ). Сохранены биофармацевтические показатели и обеспечен экономический эффект от внедрения научно-экспериментальной разработки препарата.

Summary
Zagoriy V.A., Stromko S.B., Butskaya V.E., Peremot Z.P., Zagoriy V.A.
Study of lactose monohydrate compressibility in the technology of preparation “Bromhexine-Darnitsa”, tablet on 8 mg, obtained by direct compressing
The technology of the production of preparation “Bromhexine-Darnitsa”, tablet on 8 mg, was renewed: instead of dump granulation was used the method of direct compressing. It allowed to improve tablets quality according to the State Pharmacopoeia of Ukraine (SPU) requirements. Biopharmaceutical indices were retained and economic effect from introduction of scientific and exploratory development of preparation was provided.


УДК 614.27:615.014.8(477)

Толочко В.М., Зарічкова М.В.
Національний фармацевтичний університет

Дослідження зовнішньоторговельної діяльності вітчизняних фармацевтичних оптових та оптово-роздрібних підприємств (організацій)

Досліджено зовнішньоторговельну діяльність вітчизняних фармацевтичних оптових і оптово-роздрібних підприємств (організацій) та визначено напрямки її оптимізації шляхом створення узагальнюючої схеми прийняття рішень по здійсненню найважливіших етапів: державних заходів регулювання, алгоритму державної реєстрації, блок-схеми акредитації на митниці.

Резюме
Толочко В.М., Заричковая М.В.
Исследование внешнеторговой деятельности отечественных фармацевтических оптовых и оптово-розничных предприятий (организаций)
Исследована внешнеторговая деятельность отечественных фармацевтических предприятий (организаций) и определены направления ее оптимизации путем создания обобщающей схемы принятия решений по осуществлению наиболее важных этапов: государственных мер регулирования, алгоритма государственной регистрации, блок-схемы аккредитации на таможне.

Summary
Tоlochko V.M., Zarichkovaya M.V.
Study of foreign trade activity of native pharmaceutical wholesale and wholesale and retail enterprises (organizations)
Foreign trade activity of native pharmaceutical wholesale and wholesale and retail enterprises (organizations) was studied and it was specified the directions of its optimization by means of the creation of summarized scheme of decision–making on the realization of most essential stages: state measures of the regulation, an algorithm of state registration, flow-chart of the accreditation at the custom-house.


УДК 614.27:615.2.07

Толочко В.М., Хмельницька О.А
Національний фармацевтичний університет

Вивчення діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів з метою її регулювання

Встановлено відсутність єдиних підходів до регулювання діяльності регіональних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів з урахуванням діючих на неї чинників. Обґрунтовано витрати часу на виконання окремих видів діяльності та запропоновано методику їх використання у плануванні на певний період (місяць, квартал, рік).

Резюме
Толочко В.М., Хмельницкая О.А.
Изучение деятельности региональных государственных инспекций по контролю качества лекарственных средств с целью ее регулирования
Установлено отсутствие единых подходов к регулированию деятельности региональных государственных инспекций по контролю качества лекарственных средств с учетом влияющих на нее факторов. Обоснованы затраты времени на выполнение отдельных видов деятельности и приведена методика их использования в планировании на определенный период (месяц, квартал, год).

Summary
Tolоchko V.M., Khmelnitskaya O.A.
Study of the work of Regional State Inspections on drug quality control with the purpose of its regulation
Absence of uniform approaches to regulation of the work of regional state inspections on drug quality control was established in the view of factors influencing in it. Expenses of the time for performance of separate kinds of activity were proved and the method of their use in planning for the certain period (month, quarter, year) was given.


УДК.659.1:661.12
Півень О.П., Котляр В.О., Тихомирова О.В., Хренова О.О.
Державне підприємство “Державний науковий центр лікарських засобів”

Маркетингове обгрунтування програми розробки протитуберкульозних лікарських засобів для дітей

Проведено маркетингове обгрунтування розробки дво- і трикомпонентних FDC-таблеток у відповідності з рекомендаціями ВООЗ відносно доз діючих речовин для лікування туберкульозу у дітей. Запропоновані до розробки препарати є конкурентноздатними на українському ринку за ціною та вартістю курсу лікування (дві фази протягом 6 місяців).

Резюме
Пивень Е.П., Котляр В.А., Тихомирова Е.В., Хренова О.А.
Маркетинговое обоснование программы разработки противотуберкулезных лекарственных средств для детей
Проведено маркетинговое обоснование разработки двух- и трехкомпонентных FDC-таблеток в соответствии с рекомендациями ВОЗ относительно доз действующих веществ для лечения туберкулеза у детей. Предлагаемые к разработке препараты являются конкурентоспособными на украинском рынке по цене и стоимости курса лечения (две фазы в течение 6 месяцев).

Summary
Piven E.P., Kotlyar V.A., Tikhomirova E.V., Khrenova O.A.
Marketing basis of the development of the program of antituberculous drugs in children’s dosage forms
Marketing basis of the development of two- and three-component FDC-tablets according to WHO recommendations concerning doses of active substances for the tuberculosis treatment at children was conducted. Suggested to the development drugs are competitive at price and cost of the course of treatment (two phases in the course of 6 months) in Ukrainian market.


УДК: 65.012.7:339.138:001.8
Мнушко З.М., Дорохова Л.П., Пестун І.В., Ларіонова Н.В.
Національний фармацевтичний університет

Система та методи контролю маркетингової діяльності фармацевтичних підприємств

Наведено основні напрямки контролю маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства. Із метою коригування стану підприємства щодо асортименту, прибутковості (ABC-аналіз, маржинальний аналіз, портфоліо-аналіз), визначення маркетингових цілей, стратегій і конкретних заходів для пристосування потенціалу підприємства до зовнішніх ринкових умов (SWOT-аналіз), ліквідації стратегічних та тактичних відхилень (GAP-аналіз) використано методи стратегічного та оперативного аналізу.

Резюме
Мнушко З.Н., Дорохова Л.П., Пестун И.В., Ларионова Н.В.
Система и методы контроля маркетинговой деятельности фармацевтических предприятий
Приведены основные направления контроля маркетинговой деятельности фармацевтического предприятия. С целью корректировки состояния предприятия относительно ассортимента, прибыльности (ABC-анализ, маржинальный анализ, портфолио-анализ), определения маркетинговых целей, стратегий и конкретных мероприятий для приспособления потенциала предприятия к внешним рыночным условиям (SWOT–анализ), ликвидации стратегических и тактических отклонений (GAP–анализ) использованы методы стратегического и оперативного анализа.

Summary
Mnushko Z.N., Dorokhova L.P., Pestun I.V., Larionova N.V.
System and methods of the control of marketing activity of pharmaceutical enterprises
Basic directions of the control of marketing activity of pharmaceutical enterprises were given. Methods of strategical and operational analysis for the purpose of the correction of enterprise state relative to assortment, profitability (ABC-analysis, marginal analysis, portfolio-analysis), determination of marketing purposes, strategies and specific measure for the adaptation of enterprise potential to external market conditions (SWOT-analysis), liquidation of strategical and tactical deviations (GAP-analysis) were given.

 


назад в архив

на главную страницу

 

Rambler's Top100Hosted by uCoz