ФАРМАКОМ
научно-практический журнал * Харьков

PHARMACOM * THE SCIENTIFIC & PRACTICAL JOURNAL ON DRUGS * KHARKOV


ГП «Государственный научный центр лекарственных средств»
ГП «Научно-экспертный фармакопейный центр»

на главную страницу

назад в архив

№ 3 2009 г.

 


До 60-річчя від дня народження Печаєва Валерія Костянтиновича


УДК 615.11

Котова Е.Е., Котов А.Г, Вовк О.Г., Тихоненко Т.М., Груненко Я.А.

Державне підприємство «Державний науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»

Питання введення до Державної Фармакопеї України монографії «Ехінацеї пурпурової корені»

Проведено порівняльний аналіз показників якості коренів ехінацеї пурпурової відповідно до вимог ЄФ і національних АНД. Показано, що якісний склад БАР сировини, а також контроль неприпустимих домішок інших видів сировини значно повніше і специфічніше визначається у монографії ЄФ. Для включення до національної частини монографії ДФУ «Ехінацеї пурпурової корені» та національної монографії «Ехінацеї пурпурової настойка» розроблено гармонізовані із вимогами монографії ЄФ методики ТШХ-ідентифікації із використанням доступних вітчизняних стандартів та уніфіковану спектрофотометричну методику кількісного визначення суми гідроксикоричних кислот, у перерахунку на кислоту цикорієву.

Резюме

Котова Э.Э., Котов А.Г, Вовк А.Г., Тихоненко Т.М., Груненко Я.А.

Вопросы введения в Государственную Фармакопею Украины монографии «Эхинацеи пурпурной корни»

Проведен сравнительный анализ показателей качества корней эхинацеи пурпурной в соответствии с требованиями ЕФ и национальных АНД. Показано, что качественный состав БАВ сырья, а также контроль недопустимых примесей других видов сырья значительно полнее и специфичнее определяется в монографии ЕФ. Для включения в национальную часть монографии ГФУ «Эхинацеи пурпурной корни» и национальную монографию «Эхинацеи пурпурной настойка» разработаны гармонизированные с требованиями монографии ЕФ методики ТСХ-идентификации с использованием доступных отечественных стандартов и унифицированная спектрофотометричаская методика количественного определения суммы гидроксикоричних кислот, в пересчете на кислоту цикориевую.

Summary

Kotova E.E., Kotov A.G., Vovk O.G., Tikhonenko T.M., Grunenko Ya.A.

To the matter of introduction into SPU of the monograph «Purple coneflower root»

Comparative analysis of quality indices of purple coneflower root according requirements of EP and national AND was conducted . It was shown that quality content of BAS of herbal drug, and also a control of unallowable adulteries of other species, more wider and specific showed in the monograph of EP. For the introduction into national part of the SPU monograph «Purple coneflower root» and national monograph “Purple coneflower tincture» was developed harmonized with EP requirements methods of TLC with the use of available standards and unified spectrophotometric method of the assay of the sum of hydroxycinnamon acids, expressed as chicory acid.


УДК 615.015: 615.215: 547.587.11

Яковлєва Л.В., Шаповал О.М., Сілаєв А.О., Коваленко С.М., Ромелашвілі О.С.

Національний фармацевтичний університет

Вивчення можливої анальгетичної активності нових похідних амідів піридинкарбонових кислот

Вивчено анальгетичну активність 26 нових похідних амідів піридинкарбонових кислот у порівнянні із референтною лікарською речовиною - амізоном. Встановлено, що 7 синтезованих сполук виявляють виражену анальгетичну дію на рівні ЕД50 і є перспективними для поглибленого дослідження з метою пошуку речовини-лідера та створення на її основі нового вітчизняного високоефективного лікарського засобу.

Резюме

Яковлева Л.В., Шаповал О.Н., Силаев А.О., Коваленко С.Н., Ромелашвили Е.С.

Изучение возможной анальгетической активности новых производных пиридинкарбоновых кислот

Изучена анальгетическая активность 26 новых производных амидов пиридинкарбонових кислот в сравнении с референтным лекарственным веществом - амизоном. Установлено, что 7 синтезированных соединений проявляют выраженное анальгетическое действие на уровне ЕД50 и являются перспективными для углубленного исследования с целью поиска вещества-лидера для создания на его основе нового отечественного высокоэффективного лекарственного средства.

Summary

Yakovleva L.V., Shapoval O.M., Silaev A.O, Kovalenko S.M., Romelashvili O.S.

Study of possible analgetic effect of new amids piridin carboxylic acids derivatives

Analgetic effect of 26 new amides pyridine carboxylic acids derivatives in comparison to reference medical substance – amizon has been studied. It has been determined that 7 synthesized compounds have expressed analgetic effect at ED50 level and are perspective for profound study for the search of leading substance for development on its base of new highly effective home and safe drug.


УДК 54.02:661.122:579.873.13

Гордієнко П.А., Чуєшов В.І., Пашнєва Р.О.

Національний фармацевтичний університет; Державне підприємство “Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції”

Розробка складу та технології таблеток-ядер комбінованого пробіотика

Вивчено технологічні властивості пробіотичної субстанції під умовною назвою. «Біфілак» — біомаси ліофілізованих біфідумбактерину та лактобактерину. Розроблено склад і технологію таблеток-ядер комбінованого пробіотика «Біфілак» із урахуванням технологічних властивостей і раціонального підбору допоміжних речовин, що забезпечують реалізацію методу прямого пресування і життєздатність біфідо- та лактобактерій у препараті.

Резюме

Гордиенко П.А., Чуешов В.И., Пашнева Р.А.

Разработка состава и технологии таблеток-ядер комбинированного пробиотика

Изучены технологические свойства пробиотической субстанции под условным названием «Бифилак» – биомассы лиофилизированных бифидумбактерина и лактобактерина. Разработан состав и технология таблеток-ядер комбинированного пробиотика «Бифилак» с учетом технологических свойств и рационального подбора вспомогательных веществ, обеспечивающих реализацию метода прямого прессования и выживаемость бифидо- и лактобактерий в препарате.

Summary

Gordiyenko P.A, Chuyeshov V.I., Pashneva R.A.

Development of composition and technology for combined probiotic core tablets

Technological properties of probiotic substance with nominal name Bifilak, a biomass of lyophilized bifidumbacterine and lactobacterine, have been studied. The composition and the technology for combined probiotic Bifilak, tablets cores, have been developed with consideration of technological properties and expedient selection of auxiliary substances, allowing realization of direct pressing method and survivability of bifido- and lactobacteria in the preparation.


УДК 615.331: 615.454.2: 615.012.6

Калюжная О.С., Стрельников Л.С., Стрілець О.П., Кабачний Г.І.

Національний фармацевтичний університет

Вивчення структурно-механічних властивостей супозиторіїв для профілактики та лікування вагінальних дисбіозів

Досліджено структурно-механічні властивості супозиторних основ і супозиторіїв на різних основах із додаванням ПАР. Розроблено оптимальний склад і температурний режим ведення технологічного процесу нового лікарського засобу – супозиторіїв із пробіотичними культурами й активною речовиною, що посилює пробіотичні властивості культур мікроорганізмів.

Резюме

Калюжная О.С., Стрельников Л.С., Стрилец О.П., Кабачный Г.И.

Изучение структурно-механических свойств суппозиториев для профилактики и лечения вагинальных дисбиозов

Исследованы структурно-механические свойства суппозиторных основ и суппозиториев на разных основах с добавленим ПАВ. Разработаны оптимальный состав и температурный режим ведения технологического процесса нового лекарственного средства – суппозиториев с пробиотическими культурами и активным веществом, усиливающим пробиотические свойств культур микроорганизмов.

Summary

Kalyuzhnaya O.S., Strelnikov L.S., Strilets O.P., Kabachnyy G.I.

Study of structural-mechanical characteristic of suppositories for prophylaxis and treatments of vaginal dysbiosis

Structural-mechanical characteristics of suppository bases and suppositories on different bases with addition of surfactants were studied. Optimal composition and temperature regime of technological process of the new medicinal preparation – suppositories with probiotics and active material, which promoting probiotic’s characteristic of the cultures of microorganisms, were developed.


УДК 615.454.1:615.014.22:615.12

Ярних Т.Г., Тихонов О.І., Гризодуб О.І., Чушенко В. М., Гаркавцева О.А.

Національний фармацевтичний університет; Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»

Фармакопейні аспекти приготування лініментів, паст, кремів і гелів «ex tempore»

Гармонізовано загальні правила технології екстемпоральних м’яких лікарських форм із вимогами USP Pharmacists’ Pharmacopeia. Надано пропозиції щодо доповнення до загальної національної статті ДФУ 5.N.1 «Екстемпоральні лікарські засоби» відносно приготування лініментів, паст, гелів та кремів «ex tempore».

Резюме

Ярных Т.Г., Тихонов А.И., Гризодуб А.И., Чушенко В.Н., Гаркавцева О.А.

Фармакопейные аспекты приготовления линиментов, паст, кремов и гелей «ex tempore»

Общие правила технологии экстемпоральных мягких лекарственных форм гармонизированы с USP Pharmacists’ Pharmacopeia. Представлены предложения по дополнению к общей национальной статье ГФУ 5.N.1 «Экстемпоральные лекарственные средства» относительно приготовления линиментов, паст, кремов и гелей «ex tempore».

Summary

Yarnikh T.G., Tikhonov O.I., Gryzodub O.I., Chushenko V.M., Garkavtseva O.A.

Phazrmacopeial aspects of the preparation of liniments, pastes, creams and gels «ex tempore»

General rules of the preparation of «ex tempore» semi-solid dosage forms were harmonized with requirements of USP Pharmacists’ Pharmacopeia. Proposals to the addition to general national monograph of SPU 5.N.1 «Ex tempore drugs» according of the preparation of liniments, pastes, creams and gels «ex tempore» were given.


УДК 615.28:[615.074:54.062]

Назарова О.С., Пуртов О.В., Ляпунов М.О., Вербова Ю.М.

Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»; Товариство із обмеженою відповідальністю «Універсальне агентство «ПРО-ФАРМА»

Розробка та валідація методики кількісного визначення бензалконію хлориду і феноксіетанолу у препаратах «Віротек»

Розроблено методику одночасного кількісного визначення бензалконію хлориду та феноксіетанолу у препаратах «Віротек, розчин для місцевого застосування, 0.02 %» і «Віротек, розчин для місцевого застосування, 0.05 %» методом рідинної хроматографії. Результати проведених валідаційних досліджень із використанням критеріїв прийнятності для допусків вмісту ±5,0 % підтверджують специфічність, лінійність, збіжність, правильність, діапазон застосування та внутрішньолабораторну прецизійність запропонованої методики.

Резюме

Назарова Е.С., Пуртов А.В. Ляпунов Н.А., Вербова Ю.М.

Разработка и валидация методики количественного определения бензалкония хлорида и феноксиэтанола в препаратах «Виротек»

Разработана методика одновременного количественного определения бензалкония хлорида и феноксиэтанола в препаратах «Виротек, раствор для местного применения, 0.02 % и 0.05 %» с использованием метода жидкостной хроматографии. Результаты проведенных валидационных исследований с использованием критериев приемлемости для допусков содержания ±5.0 % подтверждают специфичность, линейность, прецизионность, правильность, диапазон применения и внутрилабораторную прецизионность разработанной методики.

Sunmmary

Nazarova O.S., Purtov O.V., Lyapunov M.O., Verbova Yu.M.

Development and validation of the method of an assay of benzalconium chloride and phenoxyethanol in «Virotek» preparations

It was developed method of simultaneous assay of benzalconium chloride and phenoxyethanol in «Virotek, 0.02 % solution for local application», and «Virotek, 0.05 % solution for local application» by liquid chromatography. Data of conducted validating studied with the use of criterion admissibility for the content limits +5.0 %, confirmed the specificity, linearity, repeatability, accuracy, range and intermediate precision of proposed method.


УДК 615.076:[546.46+546.41]

Меркулова Ю.В., Чайка Л.А., Гомон О.Н.

Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»; Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции»

Использование буферных растворов в испытании «Бактериальные эндотоксины»

Приведенные результаты экспериментального изучения профиля рН реакционной смеси при условиях использования коммерческого 0.2 М трис-гидрохлорид буферного раствора. Установлено, что применение буферного раствора эффективно нейтрализует рН реакционной смеси при проведении испытания на бактериальные эндотоксины лекарственных средств, которые имеют экстремальные для ЛАЛ-теста значения рН. Разработаны методики коррекции рН с использованием буферных растворов, предусматривающие растворение лиофилизированного лизата в буфере или прибавление последнего к лекарственному препарату. Предложено применение 0.2 М трис-гидрохлорид буферного раствора рН 7.4 для устранения неблагоприятного влияния мешающих ЛАЛ-реакции факторов, которые обусловлены функциональными или химическими свойствами анализируемых веществ.

Резюме

Меркулова Ю.В. Чайка Л.О., Гомон О.М.

Використання буферних розчинів у випробуванні на бактеріальні ендотоксини

Наведено результати експериментального вивчення профілю рН реакційної суміші за умов використання комерційного 0.2 М трис-гідрохлорид буферного розчину. Встановлено, що застосування буферного розчину ефективно нейтралізує рН реакційної суміші при проведенні випробування на бактеріальні ендотоксини лікарських засобів, що мають екстремальні для ЛАЛ-тесту значення рН. Розроблено методики корекції рН із використанням буферних розчинів, що передбачають розчинення ліофілізованого лізату у буфері або додавання останнього до лікарського препарату. Запропоновано застосування 0.2 М трис-гідрохлорид буферного розчину із рН 7.4 для усунення несприятливого впливу заважаючих ЛАЛ-реакції факторів, що обумовлені функціональними або хімічними властивостями досліджуваних речовин.

Summary

Merkulova Yu.V., Chaika L.A., Gomon O.N.

Use of buffer solutions in “Bacterial endotoxins” test

Data of experimental study of pH profile of reaction mixture on conditions of the use of commercial 0.2 M Tris HCl were given. It was established that the use of buffer solution efficenty neutralized pH of reaction mixture at the test for bacterial endotoxins of drugs with extreme for LAL-test pH values. Methods of pH correction with the use of buffer solutions with the dissolution of frozen–dried lysate in buffer or its addition to drug were developed. The use of 0.2 M Tris HCl pH 7.4 for the elimination of adverse impact of interfering to LAL–reaction factors, which were provided by functional or chemical characteristics of analyzed substances, was proposed.


УДК 582.9.49.22:581.8

Попова Н.В., Литвиненко В.И., Кичимасова Я.С.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции»; Национальный фармацевтический университет

Морфолого-анатомическая стандартизация листа розмарина лекарственного

Проведено морфолого-анатомическое исследование листа розмарина лекарственного. Установлено, что отечественное лекарственное сырье этого вида соответствует требованиям Европейской Фармакопеи по макроскопическим и микроскопическим признакам.

Резюме

Попова Н.В., Літвиненко В.І., Кічимасова Я.С.

Морфолого-анатомічна стандартизація листя розмарину лікарського

Проведене морфолого-анатомічне дослідження листя розмарину лікарського. Встановлено, що вітчизняна лікарська сировина цього виду відповідає вимогам Європейської Фармакопеї за макроскопічними та мікроскопічними ознаками.

Summary

Popova N.V., Litvinenko V.I., Kichimasova Ya.S.

Morphological-anatomical standardization of rosemary leaf

Morphological-anotomical study of rosemary leaf was conducted. It was established that home herbal drug of this spice complied to requirements of the European Pharmacopoeia at microscopic and macroscopic characteristics.


УДК 616.155.18:577.115:547.953

Борщевский Г.И., Дихтярев С.И.

ОАО «ФАРМАК»; Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и медицинской продукции»

Стандартизация технологии изготовления липосомальной формы рекомбинантного интерферона альфа-2b

Статья посвящена разработке технологии получения липосомальной формы интерферона и вопросам ее стандартизации. Предложена схема получения липосом, содержащих рекомбинантный интерферон. Изучено влияние метода получения на размер частиц липосом, степень включения интерферона в липосомы. Проведено сравнение физико-химических свойств липосомальных образцов в жидкой и лиофилизированной формах. Доказана стабильность лиофилизированного интерферона, включенного в липосомы. Установлено снижение токсических свойств липосомальных форм интерферона. Предложена следующая технология: получение раствора липидов; получение липидной пленки; получение крупных липидных частиц; получение липосом; отделение не включенного в липосомы интерферона; стерилизующая фильтрация продукта; лиофилизация; герметизация в атмосфере азота или инертного газа; контроль продукта.

Резюме

Борщевський Г.І., Діхтярьов С.І.

Стандартизація технології виготовлення ліпосомальної форми рекомбінантного інтерферону альфа-2b

Стаття присвячена розробці технології одержання ліпосомальної форми інтерферону та питанням її стандартизації. Запропоновано схему одержання ліпосом, що містять рекомбінантний інтерферон. Вивчено вплив методу одержання на розмір частинок ліпосом, ступень включення інтерферону до ліпосом. Проведено порівняння фізико-хімічних властивостей ліпосомальних зразків у рідкій і ліофілізованій формах. Доведено стабільність ліофілізованого інтерферону, включеного до ліпосом. Також встановлено зниження токсичних властивостей ліпосомальних форм інтерферону. Запропоновано таку технологію: отримання розчину ліпідів, отримання ліпідної плівки; отримання великих ліпідних частинок; отримання ліпосом; відокремлення не включеного до ліпосом інтерферону; стерилізуюча фільтрація продукту; ліофілізація; герметизація в атмосфері азоту або інертного газу; контроль продукту.

Summary

Borshevskiy G.I., Dikhtyarev S.I.

Standardization of the manufacturing methods of liposomal form of recombinant interferon alfa-2b

The article is devoted to the development of thetechnology of the manufacturing of liposomal form of an interferon and the matters of its standardization. The scheme of the manufacturing of liposomes with recombinant interpheron was proposed. An impact of manufacturing method to the size of particles of liposomes, the level of the content of interferon in liposomes were studied. Comparative analysis of physical chemical characteristics of liposomal samples of in liquid and frozen-dried forms was conducted. It was proved the stability of frozen-dried interferon in liposomes. A decrease of toxic characteristics of liposomal forms of interferon was established. Next method of manufacturing was proposed: production of the solution of lipids; production of lipid coat; production of large lipidic particles; production of liposomes; separation of liposome-free interferon; sterilizing filtration of the product; freeze-drying; hermetic sealing in atmosphere of nitrogen or inert gas; control of the product.


УДК 615.15:331.103.12

Галій Л.В.

Національний фармацевтичний університет

Наукове обґрунтування моделі компетенцій провізора аптеки

Розроблено модель компетенцій провізора аптеки, що складається із обґрунтованого переліку компетенцій (шести диференціюючих і трьох порогових) та шкали їх оцінювання. Запропоновану модель компетенцій провізора аптеки доцільно розглядати як стандарт професійної діяльності спеціалістів, що обіймають відповідну фармацевтичну посаду.

Резюме

Галий Л.В.

Научное обоснование модели компетенций провизора аптеки

Разработана модель компетенций провизора аптеки, которая состоит из обоснованного перечня компетенций (шести дифференцирующих и трех пороговых), а также шкалы их оценивания. Предложенную модель компетенций провизора аптеки целесообразно рассматривать как стандарт профессиональной деятельности специалистов, занимающих эту должность.

Summary

Galiy L.V.

Scientific base of the model of competencies of the pharmacy’s pharmacist

The model of competencies of pharmacy’s pharmacist, which consisted of the grounded list of competencies (six differential and three threshold), and the scale of their evaluation, was developed. Proposed model of competencies of pharmacy’s pharmacist was expediently to examine as a standard of professional activity of specialists, holding this position.


УДК 65:661.12

Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В.

Національний фармацевтичний університет

Методика управління логістичними ризиками в умовах фармацевтичної галузі

Розкрито сутність логістичних ризиків у фармації. Визначено джерела виникнення логістичних ризиків. Запропоновано компромісну модель управління логістичними ризиками у фармації.

Резюме

Посылкина О.В., Сагайдак-Никитюк Р.В.

Методика управления логистическими рисками в условиях фармацевтической отрасли

Раскрыта сущность логистических рисков в фармации. Определены источники возникновения логистических рисков. Предложена компромиссная модель управления логистическими рисками в фармации.

Summary

Posilkina О.V., Sagaydak-Nikityuk R.V.

Method of logistic risks management is on conditions of pharmaceutical industry

Essence of logistic risks in the pharmacy was shown. Sources of origin of logistic risks were established. Compromise model of the management of logistic risks frame in the pharmacy was proposed.


УДК 615.1:339.138

Пестун І.В.

Національний фармацевтичний університет

Принципи та прикладне використання мезомаркетингу у системі фармацевтичного забезпечення населення

Визначено поняття та перспективи використання фармацевтичного територіально-галузевого (мезо-) маркетингу у структурі рівневого маркетингового управління. Запропоновано структуру паспорта регіонального (обласного) фармацевтичного ринку, наведено та охарактеризовано окремі його показники. Сформульовано принципи фармацевтичного мезомаркетингу.

Резюме

Пестун И.В.

Принципы и прикладное использование мезомаркетинга в системе фармацевтического обеспечения населения

Определено понятие и перспективы использования фармацевтического территориально-отраслевого (мезо-) маркетинга в структуре уровневого маркетингового управления. Предложена структура паспорта регионального (областного) фармацевтического рынка, приведены и охарактеризованы отдельные его показатели. Сформулированы принципы фармацевтического мезомаркетинга.

Summary

Pestun I.V.

Principles and applied use of mesomarketing in the system of pharmaceutical provision of the population

The concept and prospects of pharmaceutical territorially-branch (mezo-) marketing use in structure level marketing management was established. The structure of the passport of the regional (oblast) pharmaceutical market was proposed; separate indicators were given and characterized. Principles of pharmaceutical mesomarketing were formulated.


УДК 615.252.349.7:547.495.9:547.584:616.379-008.64:547.789

Подгайний Д.Г., Мерзлікін С.І.

Національний фармацевтичний університет

Погляд на проблему фармакотерапії синдрому інсулінорезистентності

Наведено літературний огляд та актуалізовано проблеми синдрому інсулінорезистентності. Наведено методи корекції його проявів. Представлено фармакологічні групи препаратів, що застосовуються для зниження проявів синдрому інсулінорезистентності, та розглянуто їх терапевтичні та побічні ефекти.

Резюме

Подгайный Д.Г., Мерзликин С.И.

Взгляд на проблему фармакотерапии синдрома инсулинорезистентности

Представлен литературный обзор и актуализирована проблема синдрома инсулинорезистентности. Приведены методы коррекции ее проявлений. Представлены фармакологические группы препаратов, которые применяются для снижения проявлений синдрома инсулинорезистентности и рассмотрены их терапевтические и побочные эффекты.

Summary

Podgayniy D.G., Merzlikin S.I.

View on the problem of pharmacotherapy of insulinoresistance syndrome

A literary review and an actualization of the problem of insulinoresistance syndrome were given. Methods of correction of its manifestations were represented. Pharmacological groups of preparations, which are used for the decrease of displays of insulinoresistance syndrome, were represented, and their therapeutic and side effects were considered.


назад в архив

на главную страницу

 

Rambler's Top100

Hosted by uCoz